Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: GO travel Slovakia, s.r.o.                                                        Verzia pre tlač >>

Sídlo: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 31 380 123, IČ DPH: SK2020 303 274

 

Zápis v OR: OS Bratislava 1, oddiel s.r.o, vložka č.7634/B

 

/ ďalej ako GO travel /

Obsah:

A všeobecné podmienky pre predaj leteniek

B všeobecné podmienky pre predaj a sprostredkovanie ubytovania

 

A všeobecné podmienky pre predaj leteniek

 

I. Definície

1. Rezervácia – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia / pri deťoch, mládežníkoch, študentoch/, presný časový a geografický plán cesty, vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Nárok na prepravu vzniká až vystavením letenky. Rezervácia je potom spojená s konkrétnym číslom letenky ako dokladom na prepravu. U nízkonákladových prepravcov vo väčšine prípadov neexistuje letenka ale iba rezervácia s konkrétnym číslom.

2. Skupinová rezervácia – skupina cestujúcich nad 9 osôb. V prípade záujmu o takúto rezerváciu je potrebné kontaktovať rezervačného agenta.

3. Letenka – je to kúpna zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckej preprave klienta a jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie podľa podmienok rezervovanej letenky a podmienok leteckej spoločnosti. U nízkonákladových prepravcov (majú označenie lowcost) a niektorých klasických leteckých spoločností sa batožina účtuje samostatne. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvy s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. Za obsah plnenia tejto zmluvy zodpovedá letecká spoločnosť. GO travel pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ. Akékoľvek reklamácie rieši klient priamo s leteckým prepravcom. Každá letenka musí mať svoju rezerváciu letov. Bez rezervácie klient nemá garantované miesto a letenka by musela byť zmenená alebo refundovaná podľa podmienok prepravcu.

4. Elektronická letenka – údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností – letenka v elektronickej forme. Strata elektronickej letenky sa dá nahradiť vytlačením novej - bezplatne. Od 1.6.2008 je možné vystavovať iba elektronické letenky s výnimkou určitých leteckých spoločností, ktoré neumožňujú vystavovanie elektronických leteniek. V tomto prípade papierovú letenku môže vystaviť iba letecká spoločnosť alebo si letenku cestujúci vyzdvihne priamo na letisku formou predplatenia, ako je uvedené v bode 12. Každá elektronická letenka musí mať svoju rezerváciu letov. Bez rezervácie klient nemá garantované miesto a letenka by musela byť zmenená alebo refundovaná podľa podmienok prepravcu.

5. Papierová letenka - letecká prepravná cenina, ktorú je potrebné fyzicky mať so sebou vždy pri odlete a predložiť ju na check-in na letisku. Strata papierovej letenky je riešiteľná vystavením duplikátu, za ktorý si dopravcovia určujú poplatky. Od 1.6.2008 skončila platnosť papierových leteniek okrem tých, ktoré boli vystavené priamo leteckou spoločnosťou.

6. Dopravca – dopravcom rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorý sa zaväzujú dopraviť cestujúceho a jeho batožinu podľa údajov na letenke.

7. Cena letenky – je cena za prepravu cestujúceho a jeho batožiny (ak prepravca neuvádza inak).

8. Letiskové poplatky – sú poplatky vyberané odletovým letiskom, mestom, alebo štátom. Spravidla sa tieto poplatky vyberajú spolu s cenou letenky. V niektorých krajinách sa však platia priamo na letisku. / Ázia, Afrika a Južná Amerika / tzv. hotovostné taxy.

9. Palivové poplatky – sú poplatky zohľadňujúce aktuálne ceny pohonných hmôt na trhu. Podliehajú častým zmenám bez predošlého upozornenia.

10. Poplatky za vystavenie letenky – administratívny poplatok.

11. Celková cena letenky sa skladá z ceny letenky, letiskových poplatkov, palivových poplatkov a poplatku za vystavenie letenky.

12. PTA – prepaid ticket advice, vyslanie PTA sa využíva na zaplatenie letenky, ktorú si cestujúci môže vyzdvihnúť v inom mieste, alebo krajine. Od 1.6.2008 je služba využívaná na rezervácie, z ktorých nie je možné vystaviť elektronickú letenku. Spoplatnenie služby závisí od konkrétnej leteckej spoločnosti.

II. Podmienky, spôsob rezervácie a storno rezervácie

1. GO travel prevádzkuje online rezervačný systém na portáli www.gotravel.sk, prostredníctvom, ktorej má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári a zároveň si môže miesto rezervovať.

2. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne.

3. Cena letenky ponúkaná rezervačným systémom pred uzavretím rezervácie nie je pre GO travel záväzná. Rezervačný systém môže totiž ukázať voľné miesto, ktoré pred dokončením rezervácie už nemusí byť dostupné.

4. Ak rezervačný systém neponúka let, o ktorý mate záujem, alebo máte záujem o komplikovanejšiu cestu, kontaktujte rezervačného agenta, alebo pošlite email na adresu gotravel@gotravel.sk.

5. Ak ide o nemobilného cestujúceho alebo nedoprevádzané dieťa (menej ako 16 rokov), kontaktujte rezervačného agenta o možnostiach prepravy.

6. Rezervačný systém umožňuje uzavrieť rezerváciu 24 hodín denne. Rezervácie uzavreté mimo otváracích hodín GO travel, je klient povinný pred úhradou prepotvrdiť s agentom call centra. Letecké spoločnosti si vyhradzujú právo vstupu do týchto rezervácií, za účelom skrátenia platnosti rezervácie alebo jej zrušenia, preto GO travel negarantuje žiadnu rezerváciu uzatvorenú mimo otváracích hodín. Rezervačný systém po 16:00 neumožňuje rezervovanie letov s odletom do 11:30 dalšieho pracovného dňa. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii emailom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný kontaktovať GO travel. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko.

7. Rezervácia nízkonákladových prepravcov je v momente uzavretia záväzná a nie je možné storno. Ak by ste zistili nezrovnalosť v akomkoľvek údaji priamo po zakúpení letenky, doporučujeme ihneď kontaktovať leteckú spoločnosť. Ak letenku rezervujete mimo pracovných hodín, zmena bude spoplatnená podľa cenníka leteckej spoločnosti.

8. Po ukončení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zaslaný email s potvrdením o uzavretí rezervácie. Klient je povinný skontrolovať správnosť zadaných údajov a vykonať platbu spôsobom, akým si zvolil. V prípade, že klient do doby, ktorá je stanovená na potvrdzujúcom emaily alebo faktúre ako deň splatnosti, neuhradí faktúru, resp. neskontaktuje GO travel, rezervácia bude systémom automaticky zrušená. Cena letenky, ako je uvedená v potvrdení, je garantovaná iba v deň rezervácie, ak letecká spoločnosť neurčí inak.

E-mailové potvrdenie o rezervácii obsahuje:

- rezervačný kód

- cestovný itinerár (rozpis letu) obsahujúci termíny letov, trasu, časy letov, čísla letov a RBD (rezervačná trieda)

- mená cestujúcich

- celkovú cenu letenky

- e-mail a tel. kontakt GO travel

- e-mail a tel. kontakt klienta

- pokyny k úhrade

- termín na vystavenie letenky

9. GO travel si vyhradzuje právo odmietnuť vystavenie letenky, ak rezervačný systém urobí rezerváciu s kombináciou leteckých spoločností, ktoré sa nedajú vystaviť na jednu letenku.

10. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje pravdivé a správne. Pri vytváraní rezervácie je klient povinný uvádzať informácie o cestujúcom presne tak, ako sú uvedené v cestovnom doklade. Za prípadné chyby nesie zodpovednosť osoba, ktorá rezerváciu vytvorila. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje doplňujúce informácie o cestovnom doklade, Vás bude kontaktovať rezervačný agent prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Ak tieto informácie nebudú dodané, môže rezervačný agent odmietnuť vystavenie letenky. V takomto prípade budú klientovi vrátené peniaze.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný kontaktovať spoločnosť GO travel písomne e-mailom, alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko a pohlavie, resp. ako krstné meno uvedené priezvisko a opačne. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, GO travel nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.

11. Rezerváciu je možné do momentu zaplatenia alebo vystavenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov.

12. Ak potrebuje cestujúci prepraviť špeciálnu batožinu, alebo zviera, je nutné kontaktovať rezervačného agenta o možnostiach a cene prepravy. Je nevyhnutné poskytnúť všetky podklady žiadané leteckou spoločnosťou v záujme potvrdenia služby. GO travel nevie zaručiť potvrdenie služby do konca platnosti rezervácie. Odporúčame úhradu až po potvrdení žiadanej služby, inak letenka po úhrade podlieha storno podmienkam leteckej spoločnosti.

III. Doručovanie dokladov

1. Letenky a ostatné doklady budú vystavené a odoslané klientovi bezprostredne po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy na účet GO travel.

2. Spôsoby doručenia:

E-mailom - pokiaľ je letenku možné vystaviť elektronicky, bude táto zaslaná klientovi spolu s itinerárom /rozpisom letov/ výhradne elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si takéto potvrdenie o elektronickej letenke môže vytlačiť z e-mailu. Pokiaľ GO travel nedostane výpis o nedoručení emailu, považuje sa email za doručený.

IV. Podmienky úhrady

1. Klient môže letenky uhradiť nasledovným spôsobom:

  • Použitím platobnej brány e Platby VÚB, Tatrapay a Cardpay. V prípade použitia Cardpay je suma navýšená o poplatok 1,9 % za použitie platobnej brány. Akceptovane sú len karty VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD A MAESTRO vydané na Slovensku. Debetné a kreditné karty akceptujeme bez navýšenia ceny len priamo u nás v kancelárii. Podmienkou je, že karta musí byť embosovaná a akceptuje ju dopravca. Takúto platbu si vopred preverte s rezervačným agentom. Takýmto spôsobom platby sa cena letenky a suma servisného poplatku zúčtovávajú v dvoch platbách.
  • Bankovým prevodom/priamym vkladom na účet – na základe potvrdenia o rezervácii letenky alebo faktúry. Faktúra je zasielaná iba klientovi, ktorý si zvolil túto formu úhrady a to v elektronickej podobe. Ak si klient želá zaslanie originálnej faktúry, môže nás o takúto faktúru požiadať.
  • V hotovosti priamo v kancelárii GO travel.
  • Rezervácie nízkonákladových prepravcov je možné uhradiť výhradne embosovanou debetnou alebo kreditnou kartou v čase rezervácie. Sumu za letenku si zúčtuje priamo letecká spoločnosť a servisný poplatok si následne zúčtuje GO travel. Zúčtovanie servisného poplatku je manuálne a preto u rezervácií uzavretých mimo pracovnej doby zúčtovanie nastane v najbližší pracovný deň. Za použitie kreditnej karty si letecké spoločnosti účtujú poplatok (cca 2% z celkovej ceny letenky).

2. Letenky nízkonákladových prepravcov (napr. Ryan air) je možné uhradiť výlučne platobnými kartami VISA a Mastercard. Poplatok je účtovný v dvoch transakciach. Jednu si zúčtuje priamo letecká spoločnosť a druhá je servisný poplatok, ktorý si zúčtuje GO travel. GO travel nezodpovedá za prípadné kurzové rozdiely vzniknúté rozdielom medzi menou v ktorej letecká spoločnosť vystaví letenku a menou v ktorej je zúčtovaná karta klienta. Elektroníckú letenku poskytne priamo dopravca a táto letenka slúži aj ako daňový doklad. GO travel nemôže poskytnúť faktúru na letenku, za ktorú neprijal platbu.

3. Klient je povinný uhradiť letenku riadne a včas podľa dátumu splatnosti. Letenka sa považuje za uhradenú momentom pripísania celkovej účtovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti GO travel uvedený na emailovom potvrdení rezervácie alebo faktúre pondelok – piatok do 17.00h stredoeurópskeho času.

V. Zmeny a storno zakúpenej letenky

1. Zmena letenky je možná v GO travel počas otváracích hodín. K zmene letenky okrem poplatkov leteckej spoločnosti bude účtovaný servisný poplatok 30 EUR. Ak klient potrebuje meniť letenku, alebo stornovať mimo otváracích hodín GO travel, môže tak urobiť u leteckej spoločnosti. Zmenu letenky je potrebné riešiť najneskôr 4 hodiny pred plánovaným odletom meneného letu. Zmena 2 hodiny a menej alebo po plánovanom odlete nie je možná, ak prepravca neumožňuje zmenu po zmeškanom lete "no-show".

2. Informujte sa v call centre, ak prichádza do úvahy zmena termínu Vášho letu, za akých podmienok prípadne či vôbec je letenka vo Vami vybranom tarife meniteľná, prípadne, či je možná refundácia po vystavení letenky. Po vystavení letenky všetky zmeny a storná podliehajú podmienkam tarifu danej leteckej spoločnosti. Zo strany GO travel nie je možné meniť tarifné podmienky. Zmena mena v rezervácii nie je možná s výnimkou leteniek nízkonákladových prepravcov, krorí túto službu umožňujú za poplatok podľa svojho cenníka.

3. Žiadosť o storno letenky je potrebné poslať emailom alebo telefonicky najneskôr 24 hodín pred odletom a to v otváracích hodinách GO travel. V prípade storna zostáva poplatok za vystavenie letenky nerefundovateľný. Storno žiadosť sa považuje za platnú až po prijatí emailu o spracovaní. K žiadosti o storno je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý bude refundovaná čiastka vrátená. Za spracovanie a vybavenie storna letenky účtujeme poplatok 30 eur, ktorý bude odpočítaný od vrátenej sumy. Refundácia letenky trvá približne 1 mesiac. V čase Corona krízi je tento termín väčšinou dlhší. Termín vrátenia je podmienený konaním tretej osoby - dopravcu resp. dodávateľa.

4. Ak sa žiada o storno menej ako 24 hodín pred odletom, alebo klient nenastúpi na Check-in, je možné požiadať leteckú spoločnosť o vrátenie letiskových poplatkov. Je v kompetencii leteckej spoločnosti, či takejto žiadosti vyhovie.

5. Pokiaľ je dôvodom storna letenky závažný dôvod (úmrtie blízkeho príbuzného, vážny zdravotný stav, hospitalizácia), GO travel odporúča, aby klient spolu so storno žiadosťou doručil tiež podklady ako úmrtný list, lekárska správa v anglickom jazyku, atď.). Tieto spolu s jeho žiadosťou o storno budú zaslané leteckej spoločnosti, ktorá môže prípad individuálne posúdiť a klientovi vrátiť sumu nad rámec oficiálnych podmienok. GO travel neručí za individuálny postup v daných prípadoch a vrátenie zvyšnej sumy. V prípade, že klient požadované doklady nedodá, GO travel neručí za to, že u leteckej spoločnosti bude o individuálne posúdenie žiadané. GO travel odporúča v čase kúpy nestornovatelnej letenky zakúpiť aj poistenie storna letenky obsiahnuté v online rezervácii. Poistné podmienky poisťovne nájdete na tomto odkaze tu>>.

VI. Osobné údaje

1. Klient prehlasuje, že v súlade s paragrafom 7 zákona 428/2002 Z. z. súhlasí, aby GO travel spracoval jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácií letenky.

2. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Vízové povinnosti a cestovné doklady – cestujúci je povinný skontrolovať si platnosť cestovných dokladov a vízové povinnosti nielen do cieľovej ale aj do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a vízovej povinnosti, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné klient, môže nájsť na www.mzv.sk. GO travel nezodpovedá za škody vzniknuté jeho nevedomosťou o vízových náležitostiach.

2. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient prehlasuje, že sa s vyššie uvedenými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

VIII. DPH

1. Medzinárodná doprava osôb je oslobodená od DPH podľa § 46 ods. 2. zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

Poznámka:

Práva cestujúcich v leteckej doprave:

Ak bol klientovi odmietnutý nástup na palubu napriek tomu, že mal platnú letenku alebo bol jeho let zrušený, letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje, je povinná ponúknuť finančnú náhradu a pomoc. Bližšie informácie o všetkých právach cestujúcich v leteckej doprave nájdete tu>>

 

B všeobecné podmienky pre predaj a sprostredkovanie ubytovania

I. Voucher

Na základe voucheru budete môcť využívať predplatené služby, ktoré sú uvedené na ubytovacom poukaze v súvislosti s príslušným hotelom, dĺžkou pobytu a typom služieb. Všetky ďalšie služby ako napríklad telefónne účty, pranie, služby poskytnuté v hotelovej izbe, atď. zaplatíte priamo v hoteli. Voucher zasielame len ku zaplateným rezerváciám.
 

II. Spôsob a potvrdenie rezervácie

1. Rezervácia je možná 24 hodín denne. Informácie o hoteloch uvedené na našich stránkach sú výslovne v znení, v akom ich poskytli samotné hotely, naši dodávatelia a/ alebo iné oficiálne medzinárodné zdroje a nemôžeme akceptovať reklamácie za nesprávnosť uvedených informácii.

2. Cena ubytovania ponúkaná rezervačným systémom pred uzavretím rezervácie nie je pre GO travel záväzná. Rezervačný systém môže totiž ukázať voľné miesto, ktoré pred dokončením rezervácie už nemusí byť dostupné.

3. Po uzavretí každej rezervácie Vám bude zaslané potvrdenie rezervácie s rezervačným číslom a pokynmi k úhrade. Potvrdenie obsahuje rezervačné číslo, typ izby, meno klienta, meno hotela, adresu hotela, termín ubytovania, storno termín, kontaktné údaje a pokyny k úhrade.

4. Rezervácia, kde storno termín ešte len nastane, je okamžite potvrdená a úhradu je potrebné urobiť tak, aby celková čiastka bola pripísaná na náš účet do 3 dní, alebo skôr v prípade skoršieho storno termínu.

5. Ponuky, ktoré sú už po rezervácii podliehajú storno poplatkom nebudú do pripísania platby na náš účet potvrdené. Do pripísania platby budú v statuse vyžiadanom na potvrdenie, preto je potrebná okamžitá platba, aby sme mohli rezerváciu potvrdiť. Mimo pracovných hodín sa takéto ponuky nedajú rezervovať.

6. Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný voucher na ubytovanie.
 

III. Zrušenie

1. Hotely stanovujú termíny na zrušenie, ktoré sú uverejnené v našom systéme a v potvrdení rezervácie ako storno termín. Tento storno termín je záväzný a po jeho uplynutí je účtovaný storno poplatok 100 % z ceny, ak storno podmienka neurčuje inak.

2. Požiadavku na storno preberáme v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00. Mimo otváracích hodín kontaktujte nášho dodávateľa v slovenskom jazyku na čísle uvedenom na voucheri ako emergency phone.

3. Neskoré zrušenie pobytu respektíve nedostavenie sa na pobyt – ak zrušíte svoj pobyt neskôr, ako je uvedený storno termín ku Vašej rezervácii, alebo ak neprídete do hotela, bude hotel účtovať 100 % ceny, ak nie je uvedené v storno podmienkach inak.

4. Ak sa rozhodnete skrátiť svoj pobyt počas bývania v hoteli, mali by ste požiadať vedúceho recepcie v službe, aby podpísal svoj súhlas pri odchode – tak získame informácie o sume, ktorú Vám máme vrátiť za nevyužité noci. *Vrátenú sumu musí potvrdiť hotel a nemôžeme vám vrátiť peniaze, ak ich nedostaneme od hotela.

5. Ak hotel prijme viac objednávok, než je počet izieb, ktoré má k dispozícii, ponúkne klientom náhradné ubytovanie. Po prijatí takejto informácie od hotela/dodávateľa Vás budeme okamžite informovať a budete môcť prijať alebo odmietnuť ponúknutú náhradu alebo zrušiť rezerváciu u nás. Nebudeme niesť žiadnu ďalšiu zodpovednosť voči Vám.

6. Za zrušenie predplateného ubytovania na vlastnú žiadosť klienta pred storno termínom účtujeme administratívny poplatok 20 EUR.


IV. Podmienky úhrady

1. Po uzavretí rezervácie môžete za ubytovanie uhradiť nasledovným spôsobom:

  • Použitím platobnej brány e Platby VÚB, Tatrapay a Cardpay.
  • Bankovým prevodom/priamym vkladom na účet – na základe potvrdenia o rezervácii letenky alebo faktúry. Faktúra je zasielaná iba klientovi, ktorý si zvolil túto formu úhrady a to v elektronickej podobe. Ak si klient želá zaslanie originálnej faktúry, môže nás o takúto faktúru požiadať.
  • V hotovosti priamo v kancelárii GO travel.

2. Klient je povinný uhradiť za ubytovanie do 3 dní po uzavretí rezervácie, alebo najneskôr do storno termínu. Platba sa považuje za uhradenú momentom pripísania celkovej účtovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti GO travel uvedený na emailovom potvrdení rezervácie alebo faktúre v pracovné dni pondelok až piatok do 16.30 hod. V prípade neuhradenia do uvedeného termínu na platbu, bude rezervácia zrušená.
 

V. DPH

1. Pri službách cestovného ruchu sa postupuje podľa §65 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

 

VI. Zodpovednosť

1. GO travel vystupuje len ako sprostredkovateľ pri vybavovaní hotelov, prepravy alebo akýchkoľvek iných cestovných služieb. Nie sme ako takí zodpovední za žiadnu vyššiu moc, zranenia, choroby, škody na majetku alebo iné straty alebo výdavky akéhokoľvek druhu vzniknuté priamo alebo nepriamo na základe konania hotelov, leteckých dopravných spoločností, prepravných spoločností alebo akejkoľvek inej osoby alebo spoločnosti poskytujúcej služby rezervované cez nás.

2. Za zrušenie rezervácie v prípade nepripísania úhrady na náš účet GO travel nenesie žiadnu zodpovednosť.
 

VII. Reklamácia ubytovania

V prípade akéhokoľvek problému po príchode, ktorý nie je možné riešiť priamo s hotelom, nás okamžite kontaktujte na telefónnych číslach uvedených na voucheri. Mimo otváracích hodín pondelok až piatok 8:30 - 17:00 kontaktujte nášho dodávateľa v slovenskom jazyku na čísle uvedenom na voucheri ako emergency phone. Neskoré reklamácie alebo reklamácie po návrate zväčša hotely neuznávajú, ak neposkytnete dostatočný dôkaz.VIII. Užitočné informácie

1. Izby prideľujú hotely pri príchode podľa vlastného uváženia. Kategóriu izby na voucheri by mal hotel rešpektovať. Špeciálne požiadavky ako napríklad nefajčiarske izby, susediace alebo prepojené izby, vyššie alebo nižšie poschodia a pod. hotelu oznámime, ale nevieme ich garantovať.

2. Vo väčšine hotelov je čas registrácie pri príchode najskôr o 14:00 a najneskôr 18:00. Neskoršie príchody je potrebné ohlásiť vopred, inak môže hotel zrušiť o 18:00 Vašu rezerváciu a izbu predať inému zákazníkovi. V prípade, že Vám mešká dopravný prostriedok, je potrebné zatelefonovať do hotela a oznámiť neskorý príchod. Kontakt na hotel je uvedený na voucheri alebo na potvrdení rezervácie. Odchod je vo väčšine prípadov do 11:00, neskoršie odchody bývajú spoplatnené.

3. Typy izieb – jednoposteľové (izby s jednou posteľou tzv. Single izba); dvojposteľové (izby s jednou manželskou posteľou tzv. Double izba alebo dvoma samostatnými posteľami tzv. Twin izba); trojlôžkové (ubytovanie pre 3 osoby tzv. Tripple izba) a štvorlôžkové (ubytovanie pre 4 osoby tzv. Quad izba) – môžu mať dve samostatné postele, alebo jednu manželskú posteľ plus dodatočnú posteľ / postele. Dodatočné postele sú zvyčajne skladacie a nemajú plnú veľkosť. Vo väčšine hotelov sa neposkytuje žiadna dodatočná posteľ pre dieťa, ak má dieťa bezplatné alebo lacnejšie ubytovanie, zdieľa izbu so samostatnými posteľami alebo s manželskou posteľou s dospelými.

4. Naša kancelária je otvorená od pondelka do piatku od 8:30 do 17:00, s výnimkou víkendov, štátnych a štátom uznávaných sviatkov.


 Verzia pre tlač >>

 

NAJNIŽŠIA CENA

30 ROKOV NA TRHU

ÚŽASNÁ PODPORA

BEZPEČNÝ NÁKUP

gotravel-logo