RSS feedhttps://www.gotravel.sk/Hľadáme koleguhttps://www.gotravel.sk/hladame-koleguhttps://www.gotravel.sk/hladame-koleguHľad&aacute;me kolegu/ kolegyňu do poz&iacute;cie referent cestovnej kancel&aacute;rie. N&aacute;plň pr&aacute;ce: rezerv&aacute;cia a predaj leteniek, poistenia, prov&iacute;zny predaj z&aacute;jazdov.&nbsp;<br />Pr&aacute;ca si vyžaduje znalosť angličtiny, samostatnosť, vysok&eacute; pracovn&eacute; nasadenie. Absolventov zauč&iacute;me.&nbsp;<br /><br />Z&aacute;ujemcovia, pros&iacute;m posielajte svoj životopis na emailov&uacute; adresu gotravel@gotravel.sk.<br /> GotravelMon, 26 Feb 2018 10:42:41 +0100Otváracia doba počas vianočných sviatkov 2018https://www.gotravel.sk/otvaracia-doba-pocas-vianocnych-sviatkov-2018https://www.gotravel.sk/otvaracia-doba-pocas-vianocnych-sviatkov-2018<br type="_moz" /><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" ><tbody><tr><td><strong>D&aacute;tum</strong></td><td><strong>Otv&aacute;racia doba</strong></td></tr><tr><td>27.12.2018</td><td>09:00 - 16:00</td></tr><tr><td>28.12.2018</td><td>09:00 - 16:00</td></tr><tr><td>31.12.2018</td><td>09:00 - <strong>15:00</strong></td></tr></tbody></table><br />Ďakujeme a žel&aacute;me kr&aacute;sne prežitie vianočn&yacute;ch sviatkov a veľa &uacute;spechov v novom roku 2019.<br /><br /> GotravelWed, 20 Dec 2017 15:06:37 +0100Prvý priamy let z Viedne na Seychelské ostrovyhttps://www.gotravel.sk/prvy-priamy-let-z-viedne-na-seychelske-ostrovyhttps://www.gotravel.sk/prvy-priamy-let-z-viedne-na-seychelske-ostrovyV&aacute;žen&iacute; klienti,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dovoľujeme si V&aacute;s informovať, že 25. okt&oacute;bra 2017 sa uskutočn&iacute; prv&yacute; priamy let z Viedne na Seychelsk&eacute; ostrovy.<br /><br />AUSTRIAN AIRLINES&nbsp; bude lietať každ&uacute; stredu v smere tam, dĺžka letu je 8:55 hod., typ lietadla Boeing 767 - 300 a vo &scaron;tvrtok v smere sp&auml;ť do 5.apr&iacute;la 2018.&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; OS 021&nbsp; 25OCT&nbsp; VIESEZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 0700+1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; OS 022&nbsp; 05APR&nbsp; SEZVIE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0910 1630&nbsp;&nbsp;<br /><br />D&ocirc;ležit&eacute; upozornenie - pas cestuj&uacute;ceho mus&iacute; byť platn&yacute; 6 mesiacov po n&aacute;vrate. V&iacute;za nie s&uacute; potrebn&eacute; do 90 dn&iacute; pobytu<br /><br />Seychely - pozost&aacute;vaj&uacute; zo 116 ostrovov v Indickom oce&aacute;ne. Patria medzi najkraj&scaron;ie pr&iacute;rodn&eacute; raje sveta. Tento pr&iacute;vlastok si zasl&uacute;žia pre panensk&uacute; pr&iacute;rodu, prekr&aacute;sne pl&aacute;že, ktor&eacute; patria medzi TOP 10 cel&eacute;ho sveta - biely piesok, kry&scaron;t&aacute;lovo čist&aacute; voda a d&uacute;hov&yacute; podmorsky svet.<br />Na Seychely sa prilieta na hlavn&yacute; ostrov MAHE s hlavn&yacute;m mestom Vikt&oacute;ria. Je to najv&auml;č&scaron;&iacute; a najrozvinutej&scaron;&iacute; z ostrovov. Žije tu 90% z celkov&eacute;ho počtu obyvateľov. Hlavne mesto VIKTORIA je ekonomick&yacute;m a obchodn&yacute;m srdcom ostrovov.<br />N&aacute;jdete tu ru&scaron;n&yacute; trh, ktor&yacute; je najzauj&iacute;mavej&scaron;&iacute; r&aacute;no, keď pred&aacute;vaj&uacute;ci pon&uacute;kaj&uacute; svoj rozmanit&yacute; tovar. Nach&aacute;dza sa tu tiež statne historick&eacute; m&uacute;zeum. M&aacute; mal&uacute; zbierku historick&yacute;ch predmetov a ďal&scaron;ie zbierky sa viažu k hist&oacute;rii os&iacute;dľovania ostrovov.<br />V meste sa tiež nach&aacute;dza botanick&aacute; z&aacute;hrada, založen&aacute; v roku 1901, vzdialen&aacute; asi 10 min&uacute;t pe&scaron;o z centra mesta smerom na juh. N&aacute;jdete tu aj sl&aacute;vne palmy &ldquo;COCO DE MER&quot; - LODOICEA SEYCHELSKA.<br />V centre mesta je aj supermarket a niekoľko mal&yacute;ch obchod&iacute;kov.<br />V&scaron;etky pl&aacute;že na ostrove MAHE s&uacute; n&aacute;dhern&eacute;. Medzi najkraj&scaron;ie pl&aacute;že sveta patr&iacute; pl&aacute;ž ANSE INTEDACE. Ale ani ďal&scaron;ie, ktor&eacute; nasleduj&uacute; jedna za druhou - nie s&uacute; menej &ldquo;pekne&rdquo;:<br />Anse Royal<br />Anse Takamaka<br />Beu Vallon -&nbsp; tu sa nach&aacute;dza najviac hotelov a penzi&oacute;nov.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />Kr&aacute;sny z&aacute;žitok je z pe&scaron;ej t&uacute;ry na pl&aacute;ž ANSE MAJOR . Miestnou dopravou autobusom pr&iacute;dete na stanicu DANZIL a odtiaľ pe&scaron;o popri pobrež&iacute; až k pl&aacute;ži. N&aacute;dhern&aacute; scen&eacute;ria hladk&yacute;ch sk&aacute;l, čistučk&eacute; more, zeleň.&nbsp; A keď pr&iacute;dete na pl&aacute;ž a budete mat &scaron;ťastie - budete na pl&aacute;ži sami.<br /><br />Odpor&uacute;čame urobiť si minim&aacute;lne v&yacute;let na dva ostrovy - cenovo najv&yacute;hodnej&scaron;ie je použiť loď z pr&iacute;stavu z hlavn&eacute;ho mesta Vikt&oacute;ria.<br /><br />PRASLIN<br />je druh&yacute;m najv&auml;č&scaron;&iacute;m ostrovom. Nach&aacute;dza sa cca 45 km severov&yacute;chodne od MAHE. Na tomto ostrove rastie v pr&iacute;rodn&yacute;ch podmienkach LODOICEA SEYCHELSKA vo Valle&nbsp; de Mai, ktor&eacute; je zaraden&eacute; do pr&iacute;rodn&eacute;ho dedičstva UNESCO.<br /><br />LA DIGUE&nbsp;<br />Tropick&yacute; raj, ktor&eacute;ho kr&aacute;sa vyr&aacute;ža dych. Napriek tomu sa dar&iacute; ostrovu zachovať si nedotknutosť a trad&iacute;cie. Najroz&scaron;&iacute;renej&scaron;&iacute;m dopravn&yacute;m prostriedkom na ostrove je bicykel - d&aacute; sa požičať. Ale d&aacute; sa zviesť aj na z&aacute;prahu, ktor&yacute; ťahaj&uacute; voly.<br />Ktor&yacute;koľvek smer si vyberiete a pozriete, bude to nezabudnuteľn&yacute; z&aacute;žitok. Na tomto ostrove sa nach&aacute;dzaj&uacute; tie najv&auml;č&scaron;ie skaly azda najviac fotografovan&eacute; zo v&scaron;etk&yacute;ch ostrovov. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /> <br /> <br /><br /> GotravelThu, 03 Aug 2017 10:48:40 +0200Septembrový zájazd do Ríma so slovenským sprievodcom za 520,- €/ osoba.https://www.gotravel.sk/septembrovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-520-osobahttps://www.gotravel.sk/septembrovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-520-osobaNa&scaron;a cestovn&aacute; kancel&aacute;ria V&aacute;s op&auml;ť poz&yacute;va na netradičn&yacute; pozn&aacute;vac&iacute; pobyt v R&iacute;me. Kv&ocirc;li veľk&eacute;mu<br />&uacute;spechu a z&aacute;ujmu V&aacute;m pon&uacute;kame nov&yacute; term&iacute;n na&scaron;ej &bdquo;netradičnej pozn&aacute;vačky&ldquo; R&iacute;ma &bdquo;m&uacute;zea pod<br />hol&yacute;m nebom&ldquo;.<br /><br />CENA &ndash; 520 EUR / osoba<br /><br />Cena zahŕňa:<ul><li>term&iacute;n: 01.09.- 05.09.2017 </li><li>transfer: Bratislava &ndash; letisko Schwechat/Viedeň &ndash; Bratislava</li><li>letenka: Viedeň &ndash; R&iacute;m &ndash; Viedeň </li></ul>1 VY6687 01SEP VIEFCO 10:10 11:50<br />2 EW5885 05SEP FCOVIE 21:40 23:15<ul><li>4 x ubytovanie s raňajkami v centre mesta </li><li>transfer letisko R&iacute;m &ndash; hotel &ndash; letisko R&iacute;m</li><li>neobmedzen&aacute; mestsk&aacute; doprava ATAC /dva dni</li><li>1 x večera v rodinnej pizzerii</li><li>sprievodca z&aacute;jazdu PhDr. Marcel &Scaron;efč&iacute;k, PhD.**</li><li>poistenie insolventnosti CK</li></ul>Cena nezahŕňa:<ul><li>mestsk&aacute; daň 3,50 EUR/ osoba/ noc</li><li>vstupenky do m&uacute;ze&iacute; a gal&eacute;ri&iacute;**</li><li>poistenie</li></ul>* v pr&iacute;pade nav&yacute;&scaron;enia palivov&yacute;ch poplatkov si cestovn&aacute; kancel&aacute;ria vyhradzuje pr&aacute;vo na nav&yacute;&scaron;enie ceny pobytu.<br />**sprievod sa nevzťahuje na gal&eacute;rie a m&uacute;ze&aacute; v meste R&iacute;m<br /><br /><br /><br /><br /> GotravelFri, 07 Jul 2017 13:48:34 +0200Dočasné obmedzenie prevádzky 10.2.2017https://www.gotravel.sk/docasne-obmedzenie-prevadzky-10-2-2017https://www.gotravel.sk/docasne-obmedzenie-prevadzky-10-2-2017Z d&ocirc;vodu pl&aacute;novan&eacute;ho v&yacute;padku elektrickej energie v priestoroch na&scaron;ej cestovnej kancel&aacute;rie, budeme mať v piatok 10.2.2017 nedostupn&eacute; pevn&eacute; telef&oacute;nne č&iacute;sla. Budeme v spojen&iacute; na niž&scaron;ie uveden&yacute;ch mobiln&yacute;ch č&iacute;slach alebo na&scaron;ich emailoch.<br /><br />0903 740 903<br />0905 859 086<br /><br />Za dlh&scaron;iu odpoveď na Va&scaron;e požiadavky sa vopred ospravedlňujeme.<br /> GotravelWed, 08 Feb 2017 17:00:35 +0100Marcový zájazd do Ríma so slovenským sprievodcom za 480,- € / osoba.https://www.gotravel.sk/marcovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-480-osobahttps://www.gotravel.sk/marcovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-480-osobaV&aacute;žen&iacute; priatelia,<br />na&scaron;a cestovn&aacute; kancel&aacute;ria v&aacute;s poz&yacute;va na netradičn&yacute; pozn&aacute;vac&iacute; pobyt. Boli ste už v R&iacute;me? Videli ste<br />Baziliku sv. Petra zo zadu, slovensk&uacute; lipu vo Vatik&aacute;nskych z&aacute;hrad&aacute;ch, z&uacute;častnili ste sa s&uacute;kromnej<br />sv. om&scaron;e v katakomb&aacute;ch Baziliky sv. Petra, zažili atmosf&eacute;ru b&yacute;val&eacute;ho židovsk&eacute;ho gheta a večerali<br />ste v rodinnej talianskej re&scaron;taur&aacute;cii, ktor&uacute; poznaj&uacute; iba dom&aacute;ci Rimania? Toto v&scaron;etko zažili na&scaron;i<br />klienti, ktor&iacute; sa rozhodli spozn&aacute;vať R&Iacute;M &bdquo;m&uacute;zeum pod hol&yacute;m nebom&ldquo; s nami. Kv&ocirc;li veľk&eacute;mu<br />&uacute;spechu sme sa rozhodli pobyt zopakovať a pr&aacute;ve teraz je pr&iacute;ležitosť pre v&aacute;s.<br /><br /><h3>CENA: 480,- EUR / osoba</h3><br />Cena zahŕňa:<ul><li>term&iacute;n: 16.03.-20.03.2017 ,</li><li>transfer: Bratislava &ndash; letisko Schwechat/Viedeň &ndash; Bratislava,</li><li>letenka: Viedeň &ndash; R&iacute;m &ndash; Viedeň ,</li><li>4 x ubytovanie s raňajkami v centre mesta ,</li><li>transfer letisko R&iacute;m &ndash; hotel &ndash; letisko R&iacute;m,</li><li>neobmedzen&aacute; mestsk&aacute; doprava ATAC /dva dni,</li><li>bonus: 1 x večera v rodinnej re&scaron;taur&aacute;cii</li><li>sprievodca z&aacute;jazdu PhDr. Marcel &Scaron;efč&iacute;k, PhD.,</li><li>poistenie insolventnosti CK.</li></ul>Cena nezahŕňa:<ul><li>mestsk&aacute; daň 3,50 EUR/osoba/noc,</li><li>vstupenky do m&uacute;ze&iacute; a gal&eacute;ri&iacute;,</li><li>poistenie.</li></ul>* V pr&iacute;pade nav&yacute;&scaron;enia palivov&yacute;ch poplatkov si cestovn&aacute; kancel&aacute;ria vyhradzuje pr&aacute;vo na nav&yacute;&scaron;enie<br />ceny pobytu.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; <br /> GotravelFri, 18 Mar 2016 11:50:34 +0100Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov 2016/2017https://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov-2016-2017https://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov-2016-2017<p ><font size="3" >23.12.2016&nbsp; 08:30 - 15:30</font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>24.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>25.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>26.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font size="3" >27.12.2016&nbsp; 09:00 - 17:00</font></p><p ><font size="3" >28.12.2016&nbsp; 09:00 - 17:00</font></p><p ><font size="3" >29.12.2016&nbsp; 09:00 - 17:00 </font></p><p ><font size="3" >30.12.2016&nbsp; 09:00 - 15:30</font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b><span >31.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</span></b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>01.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#111111"><font size="3" >02.01.2017&nbsp; 09:00 - 17:00</font></font></p><p ><font color="#111111"><font size="3" >03.01.2017&nbsp; 09:00 - 17:00</font></font></p><p ><font size="3" >04.01.2017&nbsp; 09:00 - 17:00</font></p><p ><font size="3" >05.01.2017&nbsp; 09:00 - 15:30</font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>06.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>07.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>08.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font size="3" >09.01.2017&nbsp; 08:30 - 17:00</font></p><p >&nbsp;</p><p ><font size="3" >V s&uacute;rnych pr&iacute;padoch n&aacute;s pros&iacute;m kontaktujte na na&scaron;ich mobiln&yacute;ch telef&oacute;nnych č&iacute;slach: 0903 740 903, 0905 859 086 </font></p><p >&nbsp;</p> GotravelThu, 17 Dec 2015 15:48:59 +0100LOT sa vracia na Slovensko!https://www.gotravel.sk/lot-sa-vracia-na-slovenskohttps://www.gotravel.sk/lot-sa-vracia-na-slovenskoRadi by sme V&aacute;s informovali, že poľsk&aacute; leteck&aacute; spoločnosť LOT otv&aacute;ra od 29. marca 2016 nov&eacute; pravideln&eacute; leteck&eacute; spojenie medzi Var&scaron;avou a Ko&scaron;icami. Nov&aacute; linka bude prev&aacute;dzkovan&aacute; 6x t&yacute;ždenne, vždy večer pr&iacute;let z Var&scaron;avy do Ko&scaron;&iacute;c a v skor&yacute;ch rann&yacute;ch hodin&aacute;ch z Ko&scaron;&iacute;c do Var&scaron;avy. V&yacute;hodn&yacute; čas odletu umožn&iacute; cestuj&uacute;cim využ&iacute;vať pr&iacute;poje z Var&scaron;avy do hlavn&yacute;ch eur&oacute;pskych destin&aacute;ci&iacute;, ako Dusseldorf, Mn&iacute;chov, Frankfurt, Hamburg, Par&iacute;ž, Lond&yacute;n, Amsterdam, Brusel, Mil&aacute;no a mnoho in&yacute;ch.<br /><br />Letov&yacute; poriadok platn&yacute; od 29. marca 2016:<br /><br />Ko&scaron;ice &ndash; Var&scaron;ava &ndash; Ko&scaron;ice<br /><br /><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" ><tbody><tr><td>Z-Do</td><td>Dni</td><td>Linka</td><td>Odlet-Pr&iacute;let</td><td>Čas</td></tr><tr><td>KSC-WAW</td><td>123456.</td><td>LO 518</td><td>05:35-06:45</td><td>01:10</td></tr><tr><td>WAW-KSC</td><td>12345.7</td><td>LO 517</td><td>22:35-23:40</td><td>01:05</td></tr></tbody></table><br />Lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; nov&yacute;m modern&yacute;m turbovrtuľov&yacute;m lietadlom Bombardier DHC-8Q400 pre 78 cestuj&uacute;cich. Cestuj&uacute;cim bude k dispoz&iacute;cii LOT Business Class, LOT Premium Economy Class a LOT Economy Class GotravelMon, 09 Nov 2015 17:07:10 +0100Nová tarifná štruktúra Austrian airlines, Lufthansa, Swiss platné na lety od 1.10.2015https://www.gotravel.sk/nova-tarifna-struktura-austrian-airlines-lufthansa-swiss-platne-na-lety-od-1-10-2015https://www.gotravel.sk/nova-tarifna-struktura-austrian-airlines-lufthansa-swiss-platne-na-lety-od-1-10-2015<strong>Rozdiely v tarif&aacute;ch v ekonomickej triede podľa typu. </strong><br /><br /><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" ><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td><strong>Light</strong></td><td><strong>Classic</strong></td><td><strong>Flex</strong></td></tr><tr><td>Možnosť zmeny</td><td>nie</td><td>od 65 &euro; *</td><td>zdarma *</td></tr><tr><td>Možnosť storna</td><td>nie</td><td>nie</td><td>od 120 &euro; *</td></tr><tr><td>Odbavovan&aacute; batožina</td><td>15 &euro;/ smer</td><td>v cene letenky</td><td>v cene letenky</td></tr><tr><td>Rezerv&aacute;cia miesta</td><td>od 10 &euro; **</td><td>v cene letenky **</td><td>v cene letenky **</td></tr></tbody></table><br />* suma bez servisn&eacute;ho poplatku<br />** suma za &scaron;tandartn&eacute; miesto GotravelWed, 30 Sep 2015 17:10:36 +0200Štrajk Tap Portugal 1.5. - 10.5.2015https://www.gotravel.sk/strajk-tap-portugal-1-5-10-5-2015https://www.gotravel.sk/strajk-tap-portugal-1-5-10-5-2015&Uacute;nia pilotov portugalskej leteckej spoločnosti TAP Portugal ohl&aacute;sila pl&aacute;novan&yacute; &scaron;trajk v term&iacute;ne 1.5. - 10.5. St&aacute;le prebiehaj&uacute; rokovania medzi veden&iacute;m firmy a &uacute;niou pilotov. Napriek tomu odpor&uacute;čaj&uacute; klientom s letenkami na uveden&eacute; term&iacute;ny zmenu na in&yacute; d&aacute;tum.<br /><br /><u>30.4.2015</u> Tap ozn&aacute;mil zoznam letov prev&aacute;dzkovan&yacute;ch počas pl&aacute;novan&eacute;ho &scaron;trajku. Viac na www.flytap.com. GotravelFri, 24 Apr 2015 16:20:04 +0200Novinky Austrian Airlineshttps://www.gotravel.sk/novinky-austrian-airlineshttps://www.gotravel.sk/novinky-austrian-airlines<p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Aj v&nbsp;čase letn&eacute;ho letov&eacute;ho poriadku maj&uacute; klienti Austrian Airlines možnosť vybrať si z rozsiahlej ponuky <b>130 destin&aacute;ci&iacute; v 58 krajin&aacute;ch. </b>Rak&uacute;sky prepravca sa v&nbsp;roku 2015 s&uacute;stred&iacute; predov&scaron;etk&yacute;m na roz&scaron;&iacute;renie svojej ponuky letov do vyhľad&aacute;van&yacute;ch turistick&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute;. Od j&uacute;na tohto roku bude rak&uacute;ska leteck&aacute; spoločnosť lietať z&nbsp;Viedne priamo do <b>Menorcy</b> a&nbsp;od okt&oacute;bra do <b>Miami</b> a na ostrovy <b>Maur&iacute;cius a&nbsp;Sr&iacute; Lanka</b>. Na d&ocirc;važok navy&scaron;uje Austrian Airlines aj frekvencie letov do Severnej Ameriky. Od 30. marca začal leteck&yacute; prepravca prev&aacute;dzkovať tiež lety do <b>Odesy</b>, ďal&scaron;ej destin&aacute;cie na v&yacute;chodoeur&oacute;pskom trhu.</font></font></p><p><font color="#222222">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>Austrian myHoliday</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Toto leto preprav&iacute; dovolenkov&yacute; brand Austrian myHoliday svojich klientov do <b>40 turistick&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute;</b>. S <b>21 destin&aacute;ciami v&nbsp;Gr&eacute;cku </b>zost&aacute;va Austrian Airlines aj tento rok nepopierateľn&yacute;m l&iacute;drom na trhu. Leteck&aacute; spoločnosť od 29. apr&iacute;la roz&scaron;&iacute;ri ponuku letov do <b>At&eacute;n </b>o &scaron;tyri nočn&eacute; lety, čo bude v&nbsp;konečnom d&ocirc;sledku znamenať až jeden&aacute;sť letov t&yacute;ždenne. S pridan&iacute;m <b>Menorcy</b> roz&scaron;iruje svoju ponuku v&nbsp;<b>&Scaron;panielsku na celkom osem destin&aacute;ci&iacute;, vr&aacute;tane troch Bale&aacute;rskych ostrovov Mallorca, Ibiza a Menorca</b>. Zv&yacute;&scaron;ia sa aj frekvencie letov do vybran&yacute;ch Talianskych letov&iacute;sk na celkovo tri lety t&yacute;ždenne do Neapolu dva lety t&yacute;ždenne do Lamezia Therme.</font></font></p><p><font color="#424242">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>Expanzia do Severnej Ameriky</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Na začiatku zimy prid&aacute; Austrian Airlines <b>nov&yacute; letov&yacute; cieľ v&nbsp;USA - Miami. </b>Od 16. okt&oacute;bra preprav&iacute; cestuj&uacute;cich do Miami každ&yacute; pondelok, stredu, piatok, sobotu a nedeľu Boeing 777. Doba letu do Miami, vo vzdialenosti 8400 km od Viedne, bude činiť 9 hod&iacute;n a 40 min&uacute;t. <b>Miami je &scaron;iestou destin&aacute;ciou Austrianu v Severnej Amerike - popri existuj&uacute;cich link&aacute;ch do New Yorku na letisk&aacute; John F. Kennedy a Newark, Washingtonu, Chicaga a Toronta v Kanade.</b> V&nbsp;d&ocirc;sledku rast&uacute;ceho dopytu zv&yacute;&scaron;i Austrian Airlines aj frekvencie letov do Severnej Ameriky a&nbsp;do niektor&yacute;ch svojich destin&aacute;ci&iacute; bude prev&aacute;dzkovať denn&eacute; lety.</font></font></p><p><font color="#222222">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font face="Arial"><b>Nov&aacute; exotick&aacute; destin&aacute;cia: Maur&iacute;cius</b></font></p><p lang="sk-SK"><font face="Arial">Obľ&uacute;ben&yacute; cieľ luxusn&yacute;ch dovoleniek - <b>ostrov Maur&iacute;cius</b>, zarad&iacute; Austrian Airlines do svojho letov&eacute;ho poriadku už 29. okt&oacute;bra. Priame lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; Boeingom 767 z Viedne na Maur&iacute;cius každ&yacute; &scaron;tvrtok a&nbsp;z&nbsp;Maur&iacute;cia do Viedne každ&yacute; piatok. Vzhľadom na vysok&yacute; dopyt zarad&iacute; dopravca v&nbsp;obdob&iacute; od 19. decembra 2015 do&nbsp; 27. febru&aacute;ra 2016 aj druh&uacute; frekvenciu. Po prekonan&iacute; vzdialenosti 8630 km, čo predstavuje 10 hod&iacute;n a&nbsp;40 min&uacute;t letu, pristan&uacute; cestuj&uacute;ci na medzin&aacute;rodnom letisku Sir Seewoosagur Ramgoolam.</font></p><p>&nbsp;</p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>Nov&aacute; exotick&aacute; destin&aacute;cia: Colombo</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Od 27. okt&oacute;bra pon&uacute;ka Austrian Airlines lety do <b>Colomba, hlavn&eacute;ho mesta Sr&iacute; Lanky.</b> Let Boeingom 767 bude prev&aacute;dzkovan&yacute; jeden kr&aacute;t t&yacute;ždenne &ndash; každ&yacute; utorok a&nbsp;bude trvať 9 hod&iacute;n a 10 min&uacute;t. <b>Colombo predstavuje &scaron;iestu destin&aacute;ciu v &Aacute;zii popri Dill&iacute;, Bangkoku, Maldiv&aacute;ch, Pekingu a Tokiu.</b></font></font></p><p><font color="#222222">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>&Scaron;pecialista do v&yacute;chodnej Eur&oacute;py</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Medzi z&aacute;padoeur&oacute;pskymi leteck&yacute;mi spoločnosťami zost&aacute;va Austrian Airlines jednotkou v&nbsp;ponuke letov do v&yacute;chodoeur&oacute;pskeho priestoru z&nbsp;Viedne. Spoločne so svojimi partnermi bude Austrian Airlines toto leto pon&uacute;kať lety do <b>celkovo 40 r&ocirc;znych destin&aacute;ci&iacute; vo v&yacute;chodoeur&oacute;pskom regi&oacute;ne.</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">V d&ocirc;sledku pokračuj&uacute;cej kr&iacute;zy bola spoločnosť n&uacute;ten&aacute; prehodnotiť ponuku letov do Ruska a&nbsp;Ukrajiny. <b>Ku svojim trom existuj&uacute;cim destin&aacute;ci&aacute;m na Ukrajine: Dnepropetrovsk, Kyjev, Ľvov pribudla od 30. marca Odesa.</b> Nov&eacute; lety do Odesy s&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; lietadlom typu Fokker &scaron;tyri kr&aacute;t t&yacute;ždenne, konkr&eacute;tne každ&yacute; pondelok, stredu, piatok a&nbsp;nedeľu. <b>V&nbsp;Rusku lieta leteck&aacute; spoločnosť moment&aacute;lne do troch destin&aacute;ci&iacute;: Moskva, Petrohrad a&nbsp;Krasnodar.</b></font></font></p> GotravelFri, 10 Apr 2015 14:47:18 +020011. destinácia Turkish Airlines na americkom kontinente - San Franciscohttps://www.gotravel.sk/11-destinacia-turkish-airlines-na-americkom-kontinente-san-franciscohttps://www.gotravel.sk/11-destinacia-turkish-airlines-na-americkom-kontinente-san-francisco<b>Priamy let z Istanbulu - už 7. - do Spojen&yacute;ch &scaron;t&aacute;tov americk&yacute;ch - do San Franciska bude zah&aacute;jen&yacute; 13. apr&iacute;la 2015.</b><br /><br />Po Buenos Aires, Sao Paule, Toronte, Chicagu, Houstone, Los Angeles, New Yorku, Washingtone, Bostone a Montreali, uskutočn&iacute; Turkish Airlines svoj prv&yacute; let do 11. destin&aacute;cie na americkom kontinente a to San Franciska. Od 13. apr&iacute;la 2015 sa bude lietať 5 dn&iacute; v t&yacute;ždni-v pondelok, utorok, &scaron;tvrtok, piatok a v nedeľu tam aj sp&auml;ť.<br /><br />Po Los Angeles už m&ocirc;žete cestovať do druh&eacute;ho najv&auml;č&scaron;ieho mesta Kalifornie San Franciska od <b>511 Euro</b> tam a sp&auml;ť, vr&aacute;tane v&scaron;etk&yacute;ch dan&iacute;. GotravelMon, 23 Mar 2015 16:31:00 +0100Bratislava - Berlín https://www.gotravel.sk/bratislava-berlinhttps://www.gotravel.sk/bratislava-berlin<div>&Iacute;rska leteck&aacute; spoločnosť Ryanair začne z Bratislavy lietať do ďal&scaron;ej destin&aacute;cie, ktorou bude od 27. Okt&oacute;bra 2015 nemeck&eacute; hlavn&eacute; mesto Berl&iacute;n. Lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; 7x t&yacute;ždenne z Bratislavy na berl&iacute;nske letisko Schoenefeld. Letenky sa daj&uacute; zak&uacute;piť už od 24,99 EUR za jednosmern&uacute; letenku.<br /><br />Letov&yacute; poriadok:<br /><br />Berl&iacute;n - Bratislava&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234567&nbsp;&nbsp; 15:10&nbsp;&nbsp; 16:25<br /><br />Bratislava - Berl&iacute;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234567&nbsp;&nbsp; 16:50&nbsp;&nbsp; 18:05</div> GotravelFri, 06 Mar 2015 14:25:34 +0100Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkovhttps://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkovhttps://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov<p >23.12.2014 - 08:30 &ndash; 15:30</p><p >&nbsp;</p><p >24.-28.12.2014 - ZATVOREN&Eacute;</p><p >&nbsp;</p><p >29.-30.12.2014 &ndash; 08:30 &ndash; 17:00</p><p >&nbsp;</p><p >31.12.2014 &ndash; 08:30 &ndash; 14:00</p><p >&nbsp;</p><p >01.01.2015 &ndash; ZATVOREN&Eacute;</p><p >&nbsp;</p><p >02.01.2015 &ndash; 08:30 &ndash; 17:00</p><p >&nbsp;</p><p >03.01.-04.01. - ZATVOREN&Eacute;</p><p >&nbsp;</p><p >05.01.2015 &ndash; 08:30 &ndash; 17:00</p><p >&nbsp;</p><p >06.01.2015 - ZATVOREN&Eacute;<br /><br />V s&uacute;rnych pr&iacute;padoch n&aacute;s pros&iacute;m kontaktujte na na&scaron;ich mobiln&yacute;ch telef&oacute;nnych č&iacute;slach: 0903 740 903, 0905 859 086</p> GotravelTue, 23 Dec 2014 11:01:47 +0100FLY NIKI začne lietať z Bratislavy do Bruselu, na Malorku a do Viednehttps://www.gotravel.sk/fly-niki-zacne-lietat-z-bratislavy-do-bruselu-na-malorku-a-do-viednehttps://www.gotravel.sk/fly-niki-zacne-lietat-z-bratislavy-do-bruselu-na-malorku-a-do-viedneLeteck&aacute; spoločnosť Fly Niki, dc&eacute;rska spoločnosť Air Berlin začne lietať z Bratislavy od apr&iacute;la 2015.<br />Lety z Bratislavy do Bruselu a Viedne &scaron;tartuj&uacute; od 01.04.2015, lety na Malorku od 02.05.2015.<br /><br />Leteck&aacute; linka spoločnosti NIKI bude každ&yacute; deň, od pondelka do piatka, odlietať z&nbsp;Bratislavy o&nbsp;6.00 hod. s&nbsp;pr&iacute;letom do Bruselu o&nbsp;7.35 hod. Linka HG8993 bude odlietať z&nbsp;Bruselu o&nbsp;8.10 hod. s&nbsp;pr&iacute;letom do Bratislavy o&nbsp;9.55 hod. Večer sa z&nbsp;Bratislavy bude odlietať o&nbsp;18.45 hod. , pr&iacute;let do Bruselu bude o&nbsp;20.20 hod. Spiatočn&yacute; let HG8995 z Bratislavy do Bruselu m&aacute; odlet o&nbsp;20.55 hod. a prist&aacute;tie v&nbsp;hlavnom meste Slovenska pl&aacute;novan&eacute; na 22.40 hod. V nedeľu bude zabezpečen&yacute; večern&yacute; odlet a pr&iacute;let, spolu sa tak do/z Bruselu-Zaventem bude lietať 11-kr&aacute;t t&yacute;ždenne - každ&yacute; deň okrem soboty.<br /><br />Novinku v sieti letov leteck&eacute;ho dopravcu NIKI predstavuj&uacute; aj lety južn&yacute;m smerom, s&nbsp;priamym spojen&iacute;m medzi Bratislavou a&nbsp;mestom Palma de Mallorca. Každ&yacute; utorok bude NIKI odlietať o&nbsp;8.55 hod. z Malorky s&nbsp;pr&iacute;letom do Bratislavy o&nbsp;11.25 hod. Let HG2468 vzlietne z Bratislavy o&nbsp;12.10 hod., na&nbsp;Malorke pristane o&nbsp;14.35 hod. Vo &scaron;tvrtok a v sobotu bude odlietať lietadlo spoločnosti NIKI z Malorky do Bratislavy o&nbsp;14.45 hod. , v hlavnom meste Slovenska pristane o&nbsp;17.15 hod. O&nbsp;18.00 hod. vzlietne NIKI HG2468 z&nbsp;Bratislavy a pristane v&nbsp;meste Palma de Mallorca o&nbsp;20.25 hod.<br /><br />Lacn&eacute; letenky s&uacute; už v predaji do Bruselu od 119,-EUR, na Malorku od 120,-EUR a do Viedne od 78,-EUR. GotravelFri, 05 Dec 2014 10:09:15 +0100Štrajk Lufthansy 1-2.12.2014https://www.gotravel.sk/strajk-lufthansy-1-2-12-2014https://www.gotravel.sk/strajk-lufthansy-1-2-12-2014Združenie pilotov leteckej spoločnosti Lufthansa ohl&aacute;silo &scaron;trajk od 1.12. od 12:00 do 2.12. do 23:59. Lety pod označen&iacute;m Lufthansy prev&aacute;dzkovan&eacute; in&yacute;m dopravcom nepodliehaj&uacute; &scaron;trajku.<br /><br />Dotknut&eacute; spojenia je možn&eacute; preveriť na tomto linku:<br /><br />http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/info_and_services/flightinfo/arrivals_departures?l=en&amp;nodeid=1649781&amp;cid=18002 GotravelMon, 01 Dec 2014 09:14:22 +0100Novinky Air Berlin a Fly Nikihttps://www.gotravel.sk/novinky-air-berlin-a-fly-nikihttps://www.gotravel.sk/novinky-air-berlin-a-fly-nikiStrategick&yacute; partner t&yacute;chto spoločnost&iacute; Etihad Airways vst&uacute;pil vlastn&iacute;cky do ďal&scaron;ej leteckej spoločnosti v Eur&oacute;pe. Tento kr&aacute;t je to talianska Alitalia. T&yacute;mto sa Alitalia stala partnerom aj pre Fly Niki a Air Berlin. Ako prv&yacute; krok ku bliž&scaron;ej spolupr&aacute;ci zmenil Fly Niki pr&iacute;lety do Mil&aacute;na z p&ocirc;vodn&eacute;ho letiska Malpensa na letisko Linate. Po tomto kroku m&ocirc;žu klienti Air Berlinu využ&iacute;vať v r&aacute;mci zdieľania letov okrem letov Etihad Airways aj lety Alitalie.<br /><br />Po dlh&scaron;ej dobe prev&aacute;dzky Fly Niki ru&scaron;ia priame lety do Kodane, Moskvy a Frankfurtu. GotravelThu, 23 Oct 2014 15:43:54 +0200ČSA ponúkajú 5 dní parkovania v Košiciach zdarmahttps://www.gotravel.sk/csa-ponukaju-5-dni-parkovania-v-kosiciach-zdarmahttps://www.gotravel.sk/csa-ponukaju-5-dni-parkovania-v-kosiciach-zdarmaČesk&eacute; aerol&iacute;nie pripravili pre svojich cestuj&uacute;cich z&nbsp;Ko&scaron;&iacute;c &scaron;peci&aacute;lnu akciu na letn&eacute; pr&aacute;zdniny.<br /><br />Každ&yacute; cestuj&uacute;ci, ktor&yacute; let&iacute; <strong>s&nbsp;Česk&yacute;mi aerol&iacute;niami</strong> <strong>z&nbsp;Ko&scaron;&iacute;c</strong> do ľubovoľnej destin&aacute;cie <strong>s&nbsp;prestupom v&nbsp;Prahe</strong> z&iacute;skava možnosť <strong>bezplatn&eacute;ho parkovania na 5 dn&iacute;</strong> <strong>na parkovisku</strong> <strong>P3</strong>.<br /><br />Postup je veľmi jednoduch&yacute;:<br /><br />- Cestuj&uacute;ci si pri odlete na odbavovacej prep&aacute;žke vyzdvihne voucher na 5 dn&iacute; parkovania zdarma.<br />- Pri n&aacute;vrate t&yacute;mto voucherom jednoducho zaplat&iacute; v&nbsp;automatickej pokladni.<br />- Pokiaľ bude cestuj&uacute;ci v&nbsp;zahranič&iacute; dlh&scaron;ie, prv&yacute;ch 5 dn&iacute; sa mu odpoč&iacute;ta z&nbsp;celkovej čiastky parkovn&eacute;ho a&nbsp;uhrad&iacute; iba zvy&scaron;ok.<br /><br /><u>Podmienky akcie: </u><br /><br />Pre uplatnenie tejto akcie je potrebn&eacute; predložiť na odbavovacej prep&aacute;žke <strong>letenku</strong> spĺňaj&uacute;cu podmienky tejto akcie a <strong>l&iacute;stok z automatickej rampy</strong> parkoviska <strong>P3</strong> .<br />Po predložen&iacute; uveden&yacute;ch dokladov bude cestuj&uacute;cemu na požiadanie vydan&aacute; pouk&aacute;žka na 5 dn&iacute; parkovania na parkovisku P3 zdarma. Pri n&aacute;vrate touto pouk&aacute;žkou cestuj&uacute;ci jednoducho zaplat&iacute; v automatickej pokladni.<br /><br />Akcia parkovanie zdarma na parkovisku P3 plat&iacute; <strong>od 1. 7. do 31. 8. 2014</strong> pre lety prev&aacute;dzkovan&eacute; Česk&yacute;mi aerol&iacute;niami <strong>z Ko&scaron;&iacute;c cez Prahu ďalej</strong>.<br /><strong> </strong> GotravelThu, 26 Jun 2014 16:45:05 +0200LOT obnovuje lety do Bejrútuhttps://www.gotravel.sk/lot-obnovuje-lety-do-bejrutuhttps://www.gotravel.sk/lot-obnovuje-lety-do-bejrutu<p >Poľsk&aacute; leteck&aacute; spoločnosť LOT obnovuje od 09. j&uacute;na 2014 lety medzi Var&scaron;avou a Bejr&uacute;tom, hlavn&yacute;m mestom Libanonu. Ceny leteniek zač&iacute;naj&uacute; od 443,-EUR z Viedne,<br />od 332,-EUR z Budape&scaron;ti, od 320,-EUR z Krakowa, od 375,-EUR z Prahy, od 319,-EUR z Rzeszowa. LOT je členom Star Alliance a patr&iacute; medzi najstar&scaron;ie leteck&eacute; spoločnosti na svete. Ich matersk&yacute;m letiskom je letisko Fr&eacute;d&eacute;rica Chopina vo Var&scaron;ave odkiaľ lietaj&uacute; do viac ako 50 destin&aacute;ci&iacute; cel&eacute;ho sveta. Lacn&eacute; letenky s LOTom<br />sa daj&uacute; zak&uacute;piť do miest ako New York, Toronto, Peking, Tbilisi, Vilnius, Kijev, Minsk atď.</p> GotravelMon, 28 Apr 2014 13:17:21 +0200AIR BALTIC bude lietať do Popraduhttps://www.gotravel.sk/air-baltic-bude-lietat-do-popraduhttps://www.gotravel.sk/air-baltic-bude-lietat-do-popradu<p >Leteck&aacute; spoločnosť Air Baltic bude zo svojho dom&aacute;ceho letiska v Rige prev&aacute;dzkovať lety do Popradu počas zimnej sez&oacute;ny od 13.12.2014 do 15.03.2015.<br />Lety s&uacute; pl&aacute;novan&eacute; raz t&yacute;ždenne v sobotu s pr&iacute;letom do Popradu 10:15, odlet do Rigy je pl&aacute;novan&yacute; na 10:50. S Air Baltic je možn&eacute; letieť cez Rigu do viac<br />ako 60 destin&aacute;ci&iacute; v Eur&oacute;pe a &Aacute;zii. V&yacute;hodn&eacute; letenky je už možn&eacute; rezervovať na na&scaron;ej webovej str&aacute;nke, ceny zač&iacute;naj&uacute; od 119,-EUR spiatočn&aacute; letenka vr&aacute;tane v&scaron;etk&yacute;ch poplatkov, pri lete len s pr&iacute;ručnou batožinou.</p> GotravelFri, 25 Apr 2014 16:00:30 +0200Nová linka BRITISH AIRWAYS do Austinuhttps://www.gotravel.sk/nova-linka-british-airways-do-austinuhttps://www.gotravel.sk/nova-linka-british-airways-do-austinu<p >British Airways otvor&iacute; nov&uacute; priamu linku z Lond&yacute;na/Heathrow do Austinu. Austin je hlavn&yacute;m mestom &scaron;t&aacute;tu Texas a bude 21. destin&aacute;ciou British Airways v USA<br />a 48. destin&aacute;ciou v r&aacute;mci Atlantic Joint Business, ktor&yacute; sp&aacute;ja leteck&eacute; spoločnosti British Airways, American Airlines, Finnair a Iberia. Linka bude operovan&aacute;<br />od 03.03.2014 nov&yacute;m Boeingom 787 Dreamliner 5 x t&yacute;ždenne, od 05.05.2014 denne. Ceny leteniek zač&iacute;naj&uacute; od 826,-EUR. Do Texasu lieta British Airways<br />aj do mesta Houston a Dallas.</p> GotravelFri, 28 Feb 2014 12:02:51 +0100RYANAIR novinkyhttps://www.gotravel.sk/ryanair-novinkyhttps://www.gotravel.sk/ryanair-novinky<p >Ryanair sa rozhodol v roku 2014 vykonať niekoľko zmien a skvalitniť servis. Novinkou s&uacute; preprava druhej pr&iacute;ručnej batožiny zdarma /max. rozmery 35x20x20cm/<br />a od 01.02.2014 bude na palubenke zobrazen&eacute; aj konkr&eacute;tne miesto v lietadle. Od j&uacute;na bude možn&eacute; využ&iacute;vať palubn&eacute; l&iacute;stky v mobiln&yacute;ch telef&oacute;noch. V letnej sez&oacute;ne bude Ryanair pon&uacute;kať lacn&eacute; letenky z Bratislavy do nasledovn&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute;: Alghero, Birmingham, Brusel/Charleroi, Dublin, Edinburgh, Barcelona/Girona, Liverpool, Lond&yacute;n/Stansted, Lond&yacute;n/Luton, Malaga, Mil&aacute;no/Bergamo, Palma de Mallorca, Par&iacute;ž/Beauvais, R&iacute;m/Ciampino a Trapani.</p> GotravelWed, 26 Feb 2014 16:11:23 +0100AIR CHINA bude lietať z Viedne do Pekinguhttps://www.gotravel.sk/air-china-bude-lietat-z-viedne-do-pekinguhttps://www.gotravel.sk/air-china-bude-lietat-z-viedne-do-pekinguOd 5. m&aacute;ja 2014 bude lietať leteck&aacute; spoločnosť Air China&nbsp; 4 x do t&yacute;ždňa na trase Peking - Viedeň &ndash; Barcelona &ndash; Viedeň &ndash; Peking. Lety bud&uacute; operovan&eacute; Airbusom A330-300. Spiatočn&eacute; letenky z Viedne do Pekingu s&uacute; dostupn&eacute; od 576,-EUR, spiatočn&eacute; letenky z Viedne do Barcelony od 128,-EUR. Lety bud&uacute; operovan&eacute; v pondelok, &scaron;tvrtok, piatok a nedeľu. Air China je č&iacute;nskym n&aacute;rodn&yacute;m dopravcom, založen&yacute;m v roku 1988, od roku 2007 je členom Star Alliance. Jej hlavn&yacute;mi z&aacute;kladňami s&uacute; letisk&aacute; Peking Capital International Airport, Chengdu Shuangliu International Airport a Shanghai Pudong International Airport.<br /><br />&nbsp; GotravelThu, 20 Feb 2014 14:06:25 +0100Nové priame letecké spojenia medzi Kanadou a Českou Republikouhttps://www.gotravel.sk/nove-priame-letecke-spojenia-medzi-kanadou-a-ceskou-republikouhttps://www.gotravel.sk/nove-priame-letecke-spojenia-medzi-kanadou-a-ceskou-republikouKanadsk&aacute; leteck&aacute; spoločnosť AIR TRANSAT dala do predaja letenky na nov&eacute; priame leteck&eacute; spojenia medzi Torontom a Prahou s medziprist&aacute;t&iacute;m v Montreale. Prv&eacute; lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; od 25. j&uacute;na 2014.<br /><br /><strong>Letov&yacute; poriadok</strong><br /><br />Utorok:&nbsp; Toronto 18:55 - Praha 11:35 +1<br />Streda:&nbsp; Praha&nbsp;&nbsp; 13:20 - Toronto 18:25 <br /><br />Utorok:&nbsp; Montreal 21:20 - Praha 11:30+1<br />Streda:&nbsp; Praha&nbsp;&nbsp; 13:20 - Montreal 16:05 GotravelWed, 19 Feb 2014 15:09:06 +0100Pribudlo nové priame spojenie do Nemecka.https://www.gotravel.sk/pribudlo-nove-priame-spojenie-do-nemeckahttps://www.gotravel.sk/pribudlo-nove-priame-spojenie-do-nemecka<p>Leteck&aacute; spoločnosť Germania od 7.11. začala prev&aacute;dzkovať priamy let Viedeň - Br&eacute;my. Lety s&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; 2 x t&yacute;ždenne vo &scaron;tvrtok a v nedeľu. Najlacnej&scaron;ie spiatočn&eacute; letenky s&uacute; od 155 &euro; vr&aacute;tane batožiny.<br />&nbsp;</p><ul><li>Spoločnosť bola založen&aacute; v roku 1979 so s&iacute;dlom v Berl&iacute;ne.&nbsp;</li><li>Hlavn&yacute;mi letiskami s&uacute; Br&eacute;my, Dusseldorf, Erfurt/Weimar a Mnichov, s ktor&yacute;ch prev&aacute;dzkuj&uacute; lety do viac ako 50 medzin&aacute;rodn&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute; v Eur&oacute;pe, severnej Afrike a na bl&iacute;zkom v&yacute;chode.</li><li>Flotilu spoločnosti tvor&iacute; 10 lietadiel Boeing 737 a 8 lietadiel Airbus A319.</li><li>V roku 2012 prepravili vy&scaron;e mili&oacute;na cestuj&uacute;cich.</li></ul> GotravelFri, 06 Dec 2013 15:36:14 +0100Turkish Airlines získala medzinárodné ocenenie za najlepšie jedlá a nápojehttps://www.gotravel.sk/turkish-airlines-ziskala-medzinarodne-ocenenie-za-najlepsie-jedla-a-napojehttps://www.gotravel.sk/turkish-airlines-ziskala-medzinarodne-ocenenie-za-najlepsie-jedla-a-napoje<div ><b >Vynikaj&uacute;ci palubn&yacute; catering spoločnosti Turkish Airlines bol znovu zvolen&yacute; ako najlep&scaron;&iacute; na svete a dostal ďal&scaron;ie prest&iacute;žne ocenenie &quot;Passenger Choice Award&quot; za rok 2013</b><br /><br />Spoločnosť Turkish Airlines z&iacute;skala ocenenie &quot;najlep&scaron;ie jedl&aacute; a n&aacute;poje&quot; v tohtoročnom &quot;Passenger Choice Award&quot;, čo je program ocenenia so s&iacute;dlom v USA, ktor&yacute; zhromažďuje hlasy cestuj&uacute;cich v leteckej preprave.<br /><br />Spoločnosť Turkish Airlines t&yacute;m, že vyhrala cenu, op&auml;ť potvrdila svoju poz&iacute;ciu glob&aacute;lneho l&iacute;dra v palubnom cateringu. Pred niekoľk&yacute;mi mesiacmi spoločnosť Turkish Airlines tiež dostala ocenenie Skytrax ako najlep&scaron;ia leteck&aacute; spoločnosť za svoje excelentn&eacute; &quot;cateringov&eacute; služby pre Business Class&quot;, pri čom si svoje postavenie ako &quot;Najlep&scaron;ia leteck&aacute; spoločnosť v Eur&oacute;pe&quot; udržiava už tret&iacute;, po sebe id&uacute;ci rok.<br /><br />Letenky Turkish Airlines si m&ocirc;žete zak&uacute;piť do viac ako 200 destin&aacute;ci&iacute; po celom svete, medzi najobľ&uacute;benej&scaron;ie patria Antalya, Bangkok, Beijing, Bishkek, Dar Es Salaam, Delhi, Dh&aacute;ka, Entebbe, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Isfahan, Istanbul, Johannesburg, Nairobi, Mombasa, Shanghai, Tabriz, Teher&aacute;n, Tokio, Ulaanbaatar a mnoho ďal&scaron;&iacute;ch.<br /><br />Aktu&aacute;lna v&yacute;hodn&aacute; ponuka Peking za 504 &euro;.</div> GotravelThu, 05 Dec 2013 11:22:04 +0100Priamy let na Maltu aj s Fly Niki!https://www.gotravel.sk/priamy-let-na-maltu-aj-s-fly-nikihttps://www.gotravel.sk/priamy-let-na-maltu-aj-s-fly-nikiOd 30.03.2014 zač&iacute;na lietať priamu linku z Viedne na Maltu leteck&aacute; spoločnosť Fly Niki. Lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; v stredu, piatok a nedeľu. Letenka vr&aacute;tane v&scaron;etk&yacute;ch poplatkov bude st&aacute;ť od 167,- EUR. Malta je &scaron;t&aacute;tom, ktor&yacute; sa&nbsp;<span >&nbsp;</span>rozklad&aacute; na niekoľk&yacute;ch ostrovoch, z nich najv&auml;č&scaron;ie s&uacute; Malta, Gozo a Comino. Letisko Luqa sa nach&aacute;dza na ostrove Malta, vzdialen&eacute; 3 km od hlav&eacute;ho mesta Valletta. GotravelMon, 02 Dec 2013 14:47:23 +0100České aerolínie spoja Bratislavu s Prahou a Košicamihttps://www.gotravel.sk/ceske-aerolinie-spoja-bratislavu-s-prahou-a-kosicamihttps://www.gotravel.sk/ceske-aerolinie-spoja-bratislavu-s-prahou-a-kosicami<p>O dve nov&eacute; pravideln&eacute; linky medzi Prahou a Bratislavou a Bratislavou a Ko&scaron;icami roz&scaron;&iacute;ria Česk&eacute; aerol&iacute;nie zimn&yacute; letov&yacute; poriadok.</p><p>Prv&yacute; let sa uskutočn&iacute; 11.12.2013 a v&yacute;hodn&eacute; letenky za akciov&eacute; ceny s&uacute; už v predaji. V zime bud&uacute; lety operovan&eacute; lietadlami typu ATR 42 resp. ATR 72 vždy<br />v pondelok, stredu a piatok, 1 let r&aacute;no a 1 let večer.</p><p>Od letn&eacute;ho letov&eacute;ho poriadku pl&aacute;nuj&uacute; ČSA pridať aj lety v utorok, &scaron;tvrtok a nedeľu. Linka medzi Bratislavou a Prahou bude nadv&auml;zovať na ďaľ&scaron;ie lety ČSA<br />z Prahy do Barcelony, Bukure&scaron;ti, Kodane, Kyjeva, Mil&aacute;na, Moskvy, Nice, Par&iacute;ža, &Scaron;tokholmu, Var&scaron;avy ale aj Soulu. Spiatočn&aacute; cena letenky z Bratislavy do Prahy zač&iacute;na od 83,-EUR, spiatočn&aacute; letenka z Bratislavy do Ko&scaron;&iacute;c od 103,-EUR.&nbsp;&nbsp;</p> GotravelFri, 29 Nov 2013 16:22:27 +0100Obnovenie leteckého spojenia Viedeň Linatehttps://www.gotravel.sk/obnovenie-leteckeho-spojenia-vieden-linatehttps://www.gotravel.sk/obnovenie-leteckeho-spojenia-vieden-linate<p>Alitalia ozn&aacute;mila zah&aacute;jenie leteck&eacute;ho spojenia od 28.10. na trase Viedeň Mil&aacute;no Linate.<br /><br />Letisko Mil&aacute;no Linate sa nach&aacute;dza 7 km od centra Mil&aacute;na, čo je neporovnateľne krat&scaron;ia vzdialenosť než z let&iacute;sk Malpensa a Bergamo. Z letiska do centra je možn&eacute; cestovať verejnou dopravou. Dĺžka cesty je cca 30 min&uacute;t.<br /><br />Lety bud&uacute; zabezpečovan&eacute; dvakr&aacute;t denne pondelok až piatok a jedenkr&aacute;t v sobotu a nedeľu.<br />&nbsp;</p><table border="0" height="149" width="377"><tbody><tr><td><strong><span >Dni v t&yacute;ždni</span></strong></td><td><span ><strong>odlet Viedeň</strong></span></td><td><span ><strong>pr&iacute;let Mil&aacute;no</strong></span></td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,6</td><td>09:20</td><td>10:45</td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,7</td><td>19:55</td><td>21:20</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><strong><span >Dni v t&yacute;ždni</span></strong></td><td><span ><strong>odlet Mil&aacute;no</strong></span></td><td><span ><strong>pr&iacute;let Viedeň</strong></span></td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,6</td><td>07:00</td><td>08:30</td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,7</td><td>17:20</td><td>18:50</td></tr></tbody></table><p><br />Ceny leteniek s&uacute; od 104 &euro;. Online rezerv&aacute;cia tu &gt;&gt;</p><p>&nbsp;</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:39:42 +0100Ďalšie čínske mesto sa pridalo k bezvízovému tranzituhttps://www.gotravel.sk/dalsie-cinske-mesto-sa-pridalo-k-bezvizovemu-tranzituhttps://www.gotravel.sk/dalsie-cinske-mesto-sa-pridalo-k-bezvizovemu-tranzitu<p><strong>Po mest&aacute;ch Peking a &Scaron;anghaj sa od 1.8.2013 ku bezv&iacute;zov&eacute;mu tranzitu pridal aj Kant&oacute;n . </strong></p><ul><li><p>Bezv&iacute;zov&yacute; styk je možn&yacute; len pre cestuj&uacute;cich cez medzin&aacute;rodn&eacute; letisko Baiyun Guengzhou, Capital Beijing, Pudong Shanghai alebo Hongqiao Shanghai, ktor&iacute; si chc&uacute; urobiť pauzu počas cesty do tretej krajiny.</p></li><li><p>Cestuj&uacute;ci musia vlasniť letenku do tretej krajiny pred vstupom do krajiny. Bez takejto letenky by imigračn&yacute; &uacute;radn&iacute;k pri vstupe do krajiny požadoval predložiť turistick&eacute; v&iacute;zum.</p></li><li><p>Počas pobytu nesmie cestuj&uacute;ci opustiť provinciu do ktorej prileteli a ani použiť na odlet in&eacute; letisko.</p></li><li><p>Povolenie na vstup je platn&eacute; 72 hod&iacute;n. Prekročenie limutu nie je možn&eacute;.</p></li><li><p>Vyžiadanie povolenia je potrebn&eacute; vopred cez leteck&uacute; spoločnosť, s ktorou cestuj&uacute;ci prilieta do krajiny.</p></li><li><p>72 hodinov&yacute; bezv&iacute;zov&yacute; styk je dostupn&yacute; pre občanov 45 kraj&iacute;n vr&aacute;tane Slovenskej Republiky</p></li></ul><p>&nbsp;</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:38:46 +0100Júnová akcia Lufthansa, Austrian a Swisshttps://www.gotravel.sk/junova-akcia-lufthansa-austrian-a-swisshttps://www.gotravel.sk/junova-akcia-lufthansa-austrian-a-swiss<p>Dvojdňov&aacute; akcia na letenky Lufthansa, Austrian a Swiss</p><ul><li><p>Akcia plat&iacute; na letenky zarezervovan&eacute; a zaplaten&eacute; 26-27.6.2013.</p></li><li><p>Minim&aacute;lny pobyt v destin&aacute;cii je 6 noc&iacute; a maxim&aacute;lny 3 mesiace.</p></li><li><p>Letenka je po k&uacute;pe nemeniteľn&aacute; a nestornovateľn&aacute;.</p></li></ul><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td valign="top"><table bgcolor="#d4e838" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" ><tbody><tr><td colspan="2"><p><strong>&Aacute;zia - </strong>cesty od <strong>15.10.- 31.3.14</strong></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Baku</td><td>od 459 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Amman</td><td>od 429 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Peking</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Seoul</td><td>od 659 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Hong kong</td><td>od 639 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Delhi</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><p><strong>Afrika </strong>- cesty od <strong>15.10.- 31.3.14</strong></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Johannesburg</td><td>od 639 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Addis Ababa</td><td>od 489 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Južn&aacute; Amerika</strong> - cesty od</td></tr><tr><td>Viedeň - Buenos Aires</td><td>od 839 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Rio de Janeiro</td><td>od 779 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><p><strong>Severn&aacute; Amerika - </strong>cesty od<strong> 1.10.- 31.3.14</strong></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Atlanta</td><td>od 509 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Calgary</td><td>od 669 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Denver</td><td>od 659 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Houston</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Miami</td><td>od 589 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - New York</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Philadelphia</td><td>od 509 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Seattle</td><td>od 659 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Vancouver</td><td>od 669 &euro;</td></tr></tbody></table></td><td valign="top"><table bgcolor="#d4e838" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" height="1152" width="343"><tbody><tr><td><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Viedeň - Almaty</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Astana</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Shanghai</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Singapur</td><td>od 609 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Mumbai</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Tokyo</td><td>od 759 &euro;</td></tr><tr><td><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Viedeň - Casablana</td><td>od 259 &euro;</td></tr><tr><td><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><strong>15.10.- 31.3.14</strong></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Viedeň - Caracas</td><td>od 684 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Sao Paulo</td><td>od 839 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><p><span >okrem term&iacute;nov 19-22.12. a 2-6.1.2014</span></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Boston</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Charlotte</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Detroit</td><td>od 509 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Las Vegas</td><td>od 589 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Montreal</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Ottawa</td><td>od 569 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - San Francisco</td><td>od 689 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Toronto</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Washington</td><td>od 539 &euro;</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:30:14 +0100Emirates budú lietať do Stockholmuhttps://www.gotravel.sk/emirates-budu-lietat-do-stockholmuhttps://www.gotravel.sk/emirates-budu-lietat-do-stockholmu<p><strong>Leteck&aacute; spoločnosť Emirates od 04.09.2013 roz&scaron;&iacute;ri ponuku destin&aacute;ci&iacute; o Stockholm. </strong><br /><br />Po Kodani to bude pre aerol&iacute;nie druh&aacute; destin&aacute;cia v &Scaron;kandin&aacute;vii. Nov&aacute; denn&aacute; linka bude operovan&aacute; 354-miestnym Boeingom 777-300ER.<br /><br />Lety s&uacute; napl&aacute;novan&eacute; nasledovne:</p><ul><li><strong>linka EK157</strong> Dubai 07:15 - Stockholm Arlanda Airport 12:00</li><li><strong>linka EK158</strong> Stockholm Arlanda Airport 13:55 - Dubai 22:25</li></ul>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:28:27 +0100Air France opäť lieta do Montevideahttps://www.gotravel.sk/air-france-opaet-lieta-do-montevideahttps://www.gotravel.sk/air-france-opaet-lieta-do-montevidea<strong>Franc&uacute;zska spoločnosť Air France od 16.04.2013 op&auml;ť pred&aacute;va letenky do Montevidea. </strong><br /><br />Po 12 rokoch je tak t&aacute;to linka znova obnoven&aacute;, vznikla predĺžen&iacute;m letov do Buenos Aires. Na tejto trase sa bude lietať 5-kr&aacute;t za t&yacute;ždeň, Boeing-om 777-200ER.<br /><br /><br /><br /><br />Z Par&iacute;ža , sa odlieta v utorok, stredu, &scaron;tvrtok, piatok a sobotu o 22:20, pričom pr&iacute;let do Montevidea je vždy nasleduj&uacute;ci deň o 10:10. Spiatočn&eacute; letenky je možn&eacute; zak&uacute;piť na stredu, &scaron;tvrtok, piatok, sobotu a nedeľu o 14:00 z Montevidea, pričom prist&aacute;tie v Par&iacute;ži je o 11:00 nasleduj&uacute;ci deň.<br /><br />T&yacute;mto sa Air France stali v s&uacute;časnosti jedinou eur&oacute;pskou aerol&iacute;nou, maj&uacute;cou pravideln&eacute; linky do metropoly Uruguaja. Od 3.6. sa v&scaron;ak prid&aacute; aj leteck&aacute; spoločnosť Air Europa.Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:27:16 +0100KLM spoplatní batožinu neskôrhttps://www.gotravel.sk/klm-spoplatni-batozinu-neskorhttps://www.gotravel.sk/klm-spoplatni-batozinu-neskor<p><strong>Za batožinu si cestuj&uacute;ci KLM priplatia až v m&aacute;ji. </strong><br /><br />Leteck&aacute; spoločnosť KLM z technick&yacute;ch pr&iacute;čin preložila zavedenie poplatku za prv&uacute; odbaven&uacute; batožinu z pl&aacute;novan&eacute;ho term&iacute;nu 22.04.2013 na 14.05.2013. Tieto poplatky sa vzťahuj&uacute; len na eur&oacute;pske lety, pravidl&aacute; pre diaľkov&eacute; lety sa nemenia.<br /><br /><strong>Poplatok za prv&uacute; odbaven&uacute; batožinu: </strong></p><ul><li>15,- eur / jednosmerne pri zak&uacute;pen&iacute; vopred / online</li><li>30,- eur / jednosmerne pri zak&uacute;pen&iacute; na letisku</li></ul><p><br /><strong>Poplatok sa nevzťahuje na: </strong></p><ul><li>členov vernostn&eacute;ho programu Flying Blue </li><li>členov SME programu BlueBiz a korpor&aacute;tnych klientov</li><li>cestuj&uacute;cich SkyTeam Elite</li><li>letenky v triede Y / B</li></ul><p><br /><strong>Ako sa vyhn&uacute;ť poplatku?</strong> Registrujte sa za člena vernostn&eacute;ho programu tu &gt;&gt;. Po obdržan&iacute; č&iacute;sla vernostnej karty doporučujeme vloženie č&iacute;sla do rezerv&aacute;cie.</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:23:56 +0100Letné novinky Austrian Airlineshttps://www.gotravel.sk/letne-novinky-austrian-airlineshttps://www.gotravel.sk/letne-novinky-austrian-airlines<p><strong>Leteck&aacute; spoločnoť Austrian Airlines roz&scaron;iruje v letnom letovom pl&aacute;ne ponuku odletov z Viedne. Cestuj&uacute;ci si teda bud&uacute; m&ocirc;cť od m&aacute;ja zak&uacute;piť letenky, okrem in&eacute;ho, aj do Palerma, na Mallorcu a i. </strong><br /><br /><strong>CHICAGO </strong></p><ul><li>od 17.05.2013 denne , nov&eacute; sedadl&aacute; full flat v obchodnej triede</li><li>linka OS66, odlet 16:00 - pr&iacute;let 08:40 + 1</li></ul><p><br /><strong>PALMA DE MALLORCA</strong></p><ul><li>od začiatku m&aacute;ja trikr&aacute;t t&yacute;ždenne</li><li>linka OS9273</li><li>v soboty odlet 14:55 - pr&iacute;let 17:15</li><li>v nedele odlet 17:35 - pr&iacute;let 19:55</li></ul><p><br /><strong>gr&eacute;sky ostrov CHIOS</strong></p><ul><li>obdobie 29.05. - 25.09.2013</li><li>linka OS9025, každ&uacute; stredu, odlet 05:45 - pr&iacute;let 09:00</li></ul><p><br /><strong>PALERMO</strong></p><ul><li>obdobie 26.04. - 25.10.2013</li><li>linka OS9803, vždy v piatok, odlet 11:40 - pr&iacute;let 13:50</li></ul>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:21:56 +0100Korean Air kúpili podiel v ČSAhttps://www.gotravel.sk/korean-air-kupili-podiel-v-csahttps://www.gotravel.sk/korean-air-kupili-podiel-v-csa<p>V stredu 10.04.2013 popoludn&iacute; v Prahe podp&iacute;sali z&aacute;stupcovia leteckej spoločnosti Korean Air zmluvu o k&uacute;pe 44%-n&eacute;ho podielu v spoločnosti ČSA Czech Airlines.<br /><br />Česk&aacute; leteck&aacute; spoločnosť oslovila už v novembri 52 člensk&yacute;ch aerol&iacute;ni&iacute; IATA s cieľom zmierniť dopady kr&iacute;zy a pomocou strategick&eacute;ho partnera prežiť pod tlakom konkurencie. Z&aacute;ujem o spolupr&aacute;cu prejavili Qatar Airways a Korean Air. K&oacute;rejcov ich 44%-n&yacute; podiel st&aacute;l 2,64 mili&oacute;nov eur a hoci aj doteraz lietali do Prahy, no odteraz maj&uacute; v pl&aacute;ne vytvoriť tu jeden zo strategick&yacute;ch bodov pre ďal&scaron;ie lety po Eur&oacute;pe.<br /><br />Ako sa vyjadrilo vedenie leteckej spoločnosti Korean Air, nemaj&uacute; v pl&aacute;ne podieľať sa na manažmente česk&yacute;ch aerol&iacute;ni&iacute;, no chc&uacute; s ich pomocou roz&scaron;&iacute;riť svoje p&ocirc;sobenie v Eur&oacute;pe.<br /><br /><br /></p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:19:06 +0100KLM - Poplatky za batožinuhttps://www.gotravel.sk/klm-poplatky-za-batozinuhttps://www.gotravel.sk/klm-poplatky-za-batozinu<p><strong>Leteck&aacute; spoločnosť KLM Royal Dutch Airlines ozn&aacute;mila zavedenie poplatku za prv&yacute; odbaven&yacute; kus batožiny.</strong><br /><br /><br /><br /><br />Zmena sa dotkne eur&oacute;pskych letov a konkr&eacute;tne leteniek zak&uacute;pen&yacute;ch od 22.04.2013. Do tohto d&aacute;tumu platia s&uacute;časn&eacute; pravidl&aacute; na prepravu batožiny. Poplatok sa z&aacute;roveň nebude vzťahovať na letenky, ktor&yacute;ch s&uacute;časťou s&uacute; &uacute;seky s diaľkov&yacute;mi letmi.<br /><br /><strong> Poplatok za prv&uacute; odbaven&uacute; batožinu:</strong></p><ul><li>15,- eur / jednosmerne pri zak&uacute;pen&iacute; vopred resp. online</li><li>30,- eur / jednosmerne pri zak&uacute;pen&iacute; na letisku</li></ul><p><br /><strong>Poplatok sa nevzťahuje na:</strong></p><ul><li>členov vernostn&eacute;ho programu Flying Blue </li><li>členov SME programu BlueBiz a korpor&aacute;tnych klientov</li><li>cestuj&uacute;cich SkyTeam Elite</li><li>letenky v triede Y / B</li></ul><p><br /><strong>Ako sa vyhn&uacute;ť poplatku?</strong> Registrujte sa za člena vernostn&eacute;ho programu tu &gt;&gt;. Po obdržan&iacute; č&iacute;sla vernostnej karty doporučujeme vloženie č&iacute;sla do rezerv&aacute;cie.</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:16:56 +0100Spojenie American Airlines a US Airways https://www.gotravel.sk/spojenie-american-airlines-a-us-airwayshttps://www.gotravel.sk/spojenie-american-airlines-a-us-airways<p><strong>Odo dňa 14.02.2013 sa leteck&eacute; spoločnosti American Airlines a US Airways po mesiacoch pr&iacute;prav ofici&aacute;lne spojili. </strong><br /><br />T&uacute;to spr&aacute;vu verejnosti ozn&aacute;milo vedenie AMR Corporation, materskej spoločnosti American Airlines. T&yacute;mto spojen&iacute;m by malo d&ocirc;jsť k vybudovaniu najv&auml;č&scaron;&iacute;ch aeroliniek na svete s kapit&aacute;lom asi 11 mili&aacute;rd USD.<br /><br /><br /><br />Nov&aacute; leteck&aacute; spoločnosť bude operovať pod obnovenou značkou American Airlines a denne bude pon&uacute;kať viac, než 6700 letov do 336 destin&aacute;ci&iacute; v 56 krajin&aacute;ch sveta. Z&aacute;kladňa leteckej spoločnosti je v Dallase, na letisku Fort Worth International Airport, pričom flotilu m&aacute; tvoriť až 1500 lietadiel.<br /><br />Riadiť nov&eacute; aerolinky bude doteraj&scaron;&iacute; &scaron;&eacute;f US Airways, Doug Parker. Nov&eacute; American Airlines pl&aacute;nuj&uacute; v d&ocirc;sledku tejto dohody v&yacute;razn&eacute; zn&iacute;ženie n&aacute;kladov, do roku 2015 chc&uacute; u&scaron;etriť až 1 miliardu USD.</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 08:50:12 +0100Januárová akcia Turkish airlineshttps://www.gotravel.sk/januarova-akcia-turkish-airlineshttps://www.gotravel.sk/januarova-akcia-turkish-airlines<p>Leteck&aacute; spoločnosť Turkish Airlines pon&uacute;ka v term&iacute;ne od 01.01.-31.01.2013 v&yacute;hodn&eacute; ceny z Viedne do nasledovn&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute;:<br /><strong>Nairobi od 497,-EUR, Dar es Salaam od 613,-EUR, Muscat od 446,-EUR, Sanaa od 597,-EUR, Karachi od 707,-EUR. </strong><br /><br />Ceny s&uacute; vr&aacute;tane v&scaron;etk&yacute;ch poplatkov.</p><ul><li><p>Cesta mus&iacute; byť uskutočnen&aacute; v mesiacoch janu&aacute;r alebo febru&aacute;r 2013.</p></li><li><p>Minim&aacute;lny pobyt 5 dn&iacute; alebo noc zo soboty na nedeľu.</p></li><li><p>Maxim&aacute;lny pobyt 1 rok.</p></li><li><p>Letenky s&uacute; nerefundovateln&eacute; a nemeniteln&eacute;.</p></li></ul><p>Turkish Airlines zožala už po druh&yacute;kr&aacute;t obrovsk&yacute; &uacute;spech na Skytrax World Airline Awards, v roku 2012.<br /><br />Vy&scaron;e 18 mili&oacute;nov business a leisure cestuj&uacute;cich zvolilo Turkish Airlines za v&iacute;ťaza hneď v troch kateg&oacute;riach: <strong>&quot;The Best Airline in Europe 2012&quot;, &quot;The World&#39;s Best Premium Economy Airline Seats 2012&quot; a &quot;The Best Airline in Southers Europe 2012.</strong></p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 08:48:45 +0100Otvorenie Check-in 1 na viedenskom letiskuhttps://www.gotravel.sk/otvorenie-check-in-1-na-viedenskom-letiskuhttps://www.gotravel.sk/otvorenie-check-in-1-na-viedenskom-letisku<p><strong>Od 9.1.2013 viedensk&eacute; letisko znovu d&aacute;va do prev&aacute;dzky Check-in 1</strong>, ktor&yacute; bol uzavret&yacute; pre rekon&scaron;trukciu. Do rekon&scaron;trukcie prech&aacute;dza zase Check-in 2 a leteck&eacute; spoločnosti, ktor&eacute; p&ocirc;sobili na tomto mieste, s&uacute; presunut&eacute; na Check-in 1 a 1A.<br /><br /><strong>Na Check-in 1 sa presunuli: </strong><br />Air Berlin, Niki, Aegean Airlines, Air France, Finnair, Alitalia, British Airways, China Airlines, Aer Lingus, Iberia, Jat Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Tarom, Aeroflot, Turkish Airlines a Transaero Airlines.<br /><br /><strong>Na Check-in 1A sa presunuli: </strong><br />Intersky, Germanwings, Air Baltic, Norwegian, Free Bird Airlines, Transavia Holland, Belle Air Europe, Jet2.com Air services, Belle Air, Ostfriesische Lufttransport GmbH, Pegasus Airlines, Peoples Viennaline, Syrianair, RAK Airways, Skyworkairlines, Easyjet Airlines, Vueling Airlines S.A., WDL Flugdienst, Tuifly.com a Sunexpress</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 08:46:49 +0100