Podmienky ochrany osobných údajov sú v súlade s článkom 13 GDPR.


 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť GO travel Slovakia s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ určuje zodpovednú osobu Oľga Grancová - konateľka.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Naša spoločnosť GO travel Slovakia s.r.o. je sprostredkovateľ pri predaji služieb cestovného ruchu.

Predaj leteniek. Pri predaji leteniek naša spoločnosť potrebuje meno cestujúceho, dátum narodenia, číslo pasu, číslo občianského preukazu, adresu, aby sme tieto údaje odovzdali leteckým spoločnostiam cez rezervačné systémy.

Vybavenie víz pre klientov. Túto službu poskytujeme klientom, ktorí nás požiadajú o vybavenie víz do krajín, ktoré vyžadujú od občanov SR vstupné víza. K vybaveniu potrebujeme pas klienta a všetky údaje, ktoré vyžaduje konkrétna ambasáda.


 

Vystavovanie poistenia. Poistenie sprostredkúvame klientom pre nasledovné poisťovne: UNION, Európska poisťovňa. Pričom spracovávame osobné údaje klientov, ktoré vyžadujú pri konkrétnom poistení poisťovne.

Provízny predaj zájazdov. Pre slovenských a zahraničných touroperátorov sprostredkúvame predaj zájazdov do celého sveta, prihlášky vypĺňame do formulárov konkrétneho touroperátora.

Požičanie auta Rent a car sprostredkúvame po celom svete cez rôzne reťazce požičovní a záväzná objednávka obsahuje osobné údaje klienta.

Osobné údaje zamestnancov je potrebné uchovávať zo mzdových dôvodov.

Vystavovanie faktúr klientom je potrebné v zmysle zákona uvádzať do faktúry osobné údaje klienta.

Spracovanie osobných údajov záujemcov o prácu v GO travel Slovakia s.r.o.

Účel spracúvania OÚ

Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategória OÚ

Doba uchovávania OÚ

Katogória príjemcov OÚ

Vystavenie leteniek

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Letecká spoločnosť

Vybavenie víz

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

ambasáda

Vystavenie poistenia

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Poisťovne

Provízny predaj zájazdov

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Touroperátor

Rent a car

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Rent a car reťazce

Www. gotravel.sk

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

Google, Facebook

prihlásenie sa užívateľa do online služieb

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

počas trvania registrácie

žiadni príjemcovia


 

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky zo strany klienta, ktorý si u nás objedná služby:

- kúpa leteniek

- kúpa zájazdu

- vybavenie víz

- poistenie

- požičanie auta

 

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

Oľga Grancová, konateľka, grancova@gotravel.sk, 421 2 529 22 907

 

 

NAJNIŽŠIA CENA

30 ROKOV NA TRHU

ÚŽASNÁ PODPORA

BEZPEČNÝ NÁKUP

gotravel-logo