RSS feedhttp://www.gotravel.sk/Otváracie hodiny počas sviatkov 2023http://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-sviatkov-2023http://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-sviatkov-2023V dňoch 27-29.12.2023 pracujeme od 8:30 - 15:00.&nbsp;<br /><br />Prajeme kr&aacute;sne sviatky a &scaron;ťastn&yacute; nov&yacute; rok! GotravelWed, 08 Dec 2021 16:38:30 +0100USA sa konečne otvárajúhttp://www.gotravel.sk/usa-sa-konecne-otvarajuhttp://www.gotravel.sk/usa-sa-konecne-otvarajuUSA ru&scaron;&iacute; od novembra cestovn&eacute; obmedzenia pre obyvateľov E&Uacute;.<br /><br />Podmienkou je predložiť očkovac&iacute; certifik&aacute;t a negat&iacute;vny PCR alebo ATG test odobrat&yacute; najviac 1 deň pred odletom. Akceptovan&eacute; s&uacute; vakc&iacute;ny od Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&amp;Johnson a AstraZeneca.<br /><br />Okrem t&yacute;chto povinnost&iacute; zost&aacute;va st&aacute;le v platnosti v&iacute;zov&aacute; povinnosť alebo cestovn&aacute; autoriz&aacute;cia ESTA.<br /><br />Na cestu je potrebn&eacute; aj vyplnenie atestačn&eacute;ho formul&aacute;ru. Stiahnuť tu&gt;&gt; GotravelThu, 23 Sep 2021 15:47:30 +0200Opatrenia pri návrate do SR od 19.7.2021http://www.gotravel.sk/opatrenia-pri-navrate-do-sr-od-19-7-2021http://www.gotravel.sk/opatrenia-pri-navrate-do-sr-od-19-7-2021<strong>V&yacute;ňatok z podmienok platn&eacute; pre turistick&eacute; cesty.</strong><br /><br /><h2>D&ocirc;ležit&eacute; inform&aacute;cie pre osoby, ktor&eacute; sa zaočkovali pred 9. j&uacute;lom 2021</h2><br />Pre osoby, ktor&eacute; sa zaočkovali pred 9. j&uacute;lom 2021 a po novom nebud&uacute; spĺňať defin&iacute;ciu plne zaočkovanej osoby, sa izol&aacute;cia skonč&iacute; obdržan&iacute;m negat&iacute;vneho v&yacute;sledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 , pričom laborat&oacute;rnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možn&eacute; vykonať už v prv&yacute; deň karant&eacute;ny. Toto prechodn&eacute; ustanovenie bude platiť 14 dn&iacute; od &uacute;činnosti vyhl&aacute;&scaron;ky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktor&eacute; na &uacute;zemie SR pr&iacute;du do 2. augusta 2021 do 6:00.<br /><br />Na osoby, ktor&eacute; sa zaočkovali po 9. j&uacute;li 2021, čiže po začiatku &uacute;činnosti doteraj&scaron;ej vyhl&aacute;&scaron;ky, sa toto prechodn&eacute; ustanovenie vzťahovať nebude. V ich pr&iacute;pade totiž uplynul pr&iacute;li&scaron; kr&aacute;tky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minim&aacute;lna hladina ochrann&yacute;ch protil&aacute;tok. Pre uveden&eacute; osoby plat&iacute; povinnosť dom&aacute;cej karant&eacute;ny, pričom test proti COVID-19 je možn&eacute; podst&uacute;piť najsk&ocirc;r na piaty deň. Ak je v&yacute;sledok testu negat&iacute;vny, karant&eacute;na sa konč&iacute;.<br /><br /><h2>Sum&aacute;r režimu na hraniciach</h2><br />Za plne zaočkovan&uacute; sa považuje osoba:<br /><ul><li>najmenej 14 dn&iacute; ale nie viac než 12 mesiacov po aplik&aacute;cii druhej d&aacute;vky očkovacej l&aacute;tky proti ochoreniu COVID-19 s dvojd&aacute;vkovou sch&eacute;mou,</li><li>najmenej 21 dn&iacute; ale nie viac než 12 mesiacov po aplik&aacute;cii prvej d&aacute;vky očkovacej l&aacute;tky proti ochoreniu COVID-19 s jednod&aacute;vkovou sch&eacute;mou,</li><li>osoba najmenej 14 dn&iacute; a nie viac než 12 mesiacov po aplik&aacute;cii prvej d&aacute;vky očkovacej l&aacute;tky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prv&aacute; d&aacute;vka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podan&aacute; v intervale do 180 dn&iacute; od prekonania ochorenia COVID-19.</li></ul><h3>Registr&aacute;cia pri pr&iacute;chode zo zahraničia</h3><br />Každ&aacute; osoba, ktor&aacute; vst&uacute;pi na &uacute;zemie SR, sa mus&iacute; registrovať na webovej str&aacute;nke korona.gov.sk/ehranica.<br /><br /><h3>Postup plne zaočkovan&yacute;ch pri pr&iacute;chode zo zahraničia</h3><br />Plne zaočkovan&eacute; osoby po vstupe na &uacute;zemie SR nemaj&uacute; nariaden&uacute; karant&eacute;nu.<br /><br /><br />Okrem COVID-preukazu E&Uacute; alebo potvrdenia o absolvovan&iacute; očkovania na Slovensku je pri vstupe na &uacute;zemie SR možn&eacute; preukazovať sa aj potvrdeniami z in&yacute;ch kraj&iacute;n. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.<br /><br /><h3>Postup nezaočkovan&yacute;ch pri pr&iacute;chode zo zahraničia</h3><br />Nezaočkovan&eacute; osoby s&uacute; po pr&iacute;chode zo zahraničia povinn&eacute; zostať v karant&eacute;ne, ktor&aacute; sa pri bezpr&iacute;znakovom priebehu konč&iacute; dovŕ&scaron;en&iacute;m 14. dňa. Karant&eacute;na plat&iacute; aj pre v&scaron;etk&yacute;ch členov spoločnej dom&aacute;cnosti, ktor&iacute; nie s&uacute; zaočkovan&iacute; alebo nemaj&uacute; in&uacute; v&yacute;nimku z karant&eacute;ny.<br /><br />Karant&eacute;nu je možn&eacute; ukončiť negat&iacute;vnym v&yacute;sledkom RT-PCR testu, ktor&yacute; je možn&eacute; vykonať najsk&ocirc;r na 5. deň. Test je v tomto pr&iacute;pade hraden&yacute; &scaron;t&aacute;tom. Na PCR vy&scaron;etrenie bude osoba objednan&aacute; automaticky po registr&aacute;cii v eHranici.<br /><br />Nezaočkovan&eacute; osoby maj&uacute; aj v&yacute;nimky z karant&eacute;ny viac na www.mzv.sk<br /><br /><h2>Deti</h2><br /><strong>eHranica</strong><br />Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať.<br />Deťom vo veku 12 až 18 rokov plat&iacute; prv&aacute; registr&aacute;cia do 9. augusta 2021.<br /><br /><strong>Karant&eacute;na</strong><br />Dieťa do 12 rokov sa nemus&iacute; testovať, karant&eacute;na mu konč&iacute;, keď ostatn&yacute;m nezaočkovan&yacute;m členom dom&aacute;cnosti .<br />Osoby od 12 do 18 rokov veku nemusia &iacute;sť do karant&eacute;ny, ak nikto in&yacute; v spoločnej dom&aacute;cnosti nem&aacute; povinn&uacute; karant&eacute;nu - prechodne do 9. augusta 2021, po tomto term&iacute;ne bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovan&aacute;.<br /><br /><strong>Vstup na &uacute;zemie SR letecky</strong><br />Ak deti do 12 rokov prich&aacute;dzaj&uacute; na &uacute;zemie SR letecky z kraj&iacute;n, ktor&eacute; nie s&uacute; uveden&eacute; vo vyhl&aacute;&scaron;ke, na rozdiel od star&scaron;&iacute;ch spolucestuj&uacute;cich sa nemusia preukazovať negat&iacute;vnym v&yacute;sledkom PCR testu.<br /><br /><h2>Vstup na &uacute;zemie SR leteckou dopravou</h2><br />Vzťahuje sa na pr&iacute;let na letisko na &uacute;zem&iacute; Slovenska.<br /><br />Každ&aacute; osoba mus&iacute; vyplniť formul&aacute;r na str&aacute;nke Ministerstva dopravy a v&yacute;stavby SR.<br /><br />Pri pr&iacute;lete z kraj&iacute;n, ktor&eacute; nie s&uacute; uveden&eacute; v zozname, s&uacute; osoby nad 12 rokov povinn&eacute; sa&nbsp; pri pr&iacute;lete preuk&aacute;zať negat&iacute;vnym v&yacute;sledkom RT-PCR testu nie star&scaron;&iacute;m ako 72 hod&iacute;n - plat&iacute; aj pre zaočkovan&eacute; osoby.<br /><br /><em>Zoznam kraj&iacute;n, z ktor&yacute;ch netreba negat&iacute;vny test:</em><br /><br />Alb&aacute;nsko, Andorra, Arm&eacute;nsko, Austr&aacute;lia, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Č&iacute;na, Česk&aacute; republika, Chorv&aacute;tsko, Cyprus, D&aacute;nsko, Est&oacute;nsko, F&iacute;nsko, Franc&uacute;zsko, Gr&eacute;cko, Gruz&iacute;nsko, Holandsko, Hongkong, &Iacute;rsko, Island, Izrael, Japonsko, Jord&aacute;nsko, Kanada, Južn&aacute; K&oacute;rea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichten&scaron;tajnsko, Litva, Loty&scaron;sko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, N&oacute;rsko, Nov&yacute; Z&eacute;land, Poľsko, Portugalsko, Rak&uacute;sko, Rumunsko, San Marino, Severn&eacute; Maced&oacute;nsko, Singapur, Slovinsko, &Scaron;panielsko, USA, Mexiko, Srbsko, &Scaron;vajčiarsko, &Scaron;v&eacute;dsko, Taliansko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.<br /><br /><br />Inform&aacute;cie o v&scaron;etk&yacute;ch v&yacute;nimk&aacute;ch s&uacute; uveden&eacute; vo vyhl&aacute;&scaron;ke &Uacute;radu verejn&eacute;ho zdravotn&iacute;ctva SR alebo na webovej str&aacute;nke korona.gov.sk. GotravelMon, 19 Jul 2021 09:36:25 +0200Opatrenia pri návrate do SR od 9.7.2021http://www.gotravel.sk/opatrenia-pri-navrate-do-sr-od-9-7-2021http://www.gotravel.sk/opatrenia-pri-navrate-do-sr-od-9-7-2021<strong>V&yacute;ňatok z podmienok platn&eacute; pre turistick&eacute; cesty.</strong><br /><br /><h2>Registr&aacute;cia pri pr&iacute;chode zo zahraničia</h2><br />Každ&aacute; osoba, ktor&aacute; od 9. j&uacute;la 2021 vst&uacute;pi na &uacute;zemie SR, sa mus&iacute; registrovať na webovej str&aacute;nke korona.gov.sk/ehranica.<br /><br />Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykon&aacute;vaj&uacute;ce tranzit cez &uacute;zemie Slovenska .<br /><br />Registrovať sa treba pri každom vstupe na &uacute;zemie SR.<br /><br />To sa net&yacute;ka:<br /><ul><li>plne zaočkovan&yacute;ch, ktor&yacute;m prv&aacute; registr&aacute;cia plat&iacute; nasleduj&uacute;cich 6 mesiacov,</li><li>os&ocirc;b po zaočkovan&iacute; prvou d&aacute;vkou ktorejkoľvek vakc&iacute;ny - t&yacute;mto osob&aacute;m plat&iacute; prv&aacute; registr&aacute;cia do 9. augusta,</li><li>os&ocirc;b od 12 do 18 rokov, ktor&yacute;m prv&aacute; registr&aacute;cia plat&iacute; do 9. augusta.</li></ul><h2>Karant&eacute;na</h2><br />V&scaron;etky osoby, ktor&eacute; od 9. j&uacute;la od 6:00 vst&uacute;pia na &uacute;zemie SR, s&uacute; povinn&eacute; &iacute;sť do karant&eacute;ny, ktor&aacute; sa pri bezpr&iacute;znakovom priebehu bez otestovania skonč&iacute; dovŕ&scaron;en&iacute;m 14. dňa. Karant&eacute;nu je možn&eacute; ukončiť negat&iacute;vnym v&yacute;sledkom RT-PCR testu, ktor&yacute; je možn&eacute; vykonať najsk&ocirc;r na 5. deň.<br /><br />Deti do 12 rokov nie je potrebn&eacute; testovať, karant&eacute;na im skonč&iacute; vtedy, keď ostatn&yacute;m členom spoločnej dom&aacute;cnosti.<br /><br />Karant&eacute;na plat&iacute; aj pre členov spoločnej dom&aacute;cnosti, ktor&iacute; necestovali - konč&iacute; sa vtedy, keď ostatn&yacute;m členom.<br /><br /><h3>Karant&eacute;na nie je povinn&aacute; pre:</h3><ul><li>plne zaočkovan&yacute;ch ľud&iacute;,</li><li>osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto in&yacute; v spoločnej dom&aacute;cnosti nem&aacute; povinn&uacute; karant&eacute;nu - prechodne do 9. augusta,</li><li>osoby, ktor&eacute; zo zdravotn&yacute;ch d&ocirc;vodov nem&ocirc;žu byť zaočkovan&eacute;; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v pr&iacute;lohe vyhl&aacute;&scaron;ky, z&aacute;roveň musia mať negat&iacute;vny v&yacute;sledok RT-PCR testu nie star&scaron;&iacute; ako 72 hod&iacute;n.</li></ul><h3>Defin&iacute;cia plne zaočkovanej osoby</h3><ul><li>najmenej 14 dn&iacute; a najviac 12 mesiacov po aplik&aacute;cii druhej d&aacute;vky dvojd&aacute;vkovej vakc&iacute;ny,</li><li>najmenej 21 dn&iacute; a najviac 12 mesiacov po aplik&aacute;cii jednod&aacute;vkovej vakc&iacute;ny,</li><li>najmenej 14 dn&iacute; a najviac 12 mesiacov po aplik&aacute;cii prvej d&aacute;vky vakc&iacute;ny, ak bola podan&aacute; v intervale do 180 dn&iacute; od prekonania ochorenia COVID-19,</li><li>prechodne do 9. augusta: po aplik&aacute;cii prvej d&aacute;vky očkovacej l&aacute;tky proti ochoreniu COVID-19 s jednod&aacute;vkovou alebo dvojd&aacute;vkovou sch&eacute;mou .</li></ul><h2>Vstup na &uacute;zemie SR leteckou dopravou</h2><br />Vzťahuje sa na pr&iacute;let na letisko na &uacute;zem&iacute; Slovenska.<br /><br />Každ&aacute; osoba mus&iacute; vyplniť formul&aacute;r na str&aacute;nke Ministerstva dopravy a v&yacute;stavby SR.<br /><br />Pri pr&iacute;lete z kraj&iacute;n, ktor&eacute; nie s&uacute; uveden&eacute; v zozname, s&uacute; osoby nad 12 rokov povinn&eacute; sa&nbsp; pri pr&iacute;lete preuk&aacute;zať negat&iacute;vnym v&yacute;sledkom RT-PCR testu nie star&scaron;&iacute;m ako 72 hod&iacute;n - plat&iacute; aj pre zaočkovan&eacute; osoby.<br /><br />Zoznam kraj&iacute;n, z ktor&yacute;ch netreba negat&iacute;vny test:<br /><br />Alb&aacute;nsko, Andorra, Arm&eacute;nsko, Austr&aacute;lia, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Č&iacute;na, Česk&aacute; republika, Chorv&aacute;tsko, Cyprus, D&aacute;nsko, Est&oacute;nsko, F&iacute;nsko, Franc&uacute;zsko, Gr&eacute;cko, Gruz&iacute;nsko, Holandsko, Hongkong, &Iacute;rsko, Island, Izrael, Japonsko, Jord&aacute;nsko, Kanada, Južn&aacute; K&oacute;rea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichten&scaron;tajnsko, Litva, Loty&scaron;sko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, N&oacute;rsko, Nov&yacute; Z&eacute;land, Poľsko, Portugalsko, Rak&uacute;sko, Rumunsko, San Marino, Severn&eacute; Maced&oacute;nsko, Singapur, Slovinsko, &Scaron;panielsko, USA, Mexiko, Srbsko, &Scaron;vajčiarsko, &Scaron;v&eacute;dsko, Taliansko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.<br /><br />Cel&eacute; podmienky s&uacute; na str&aacute;nke https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr GotravelFri, 09 Jul 2021 15:32:01 +0200Cestovanie a návraty v čase Coviduhttp://www.gotravel.sk/cestovanie-a-navraty-v-case-coviduhttp://www.gotravel.sk/cestovanie-a-navraty-v-case-covidu<h2><span >Podmienky na vstup do jednotliv&yacute;ch kraj&iacute;n:</span></h2><br />https://www.iatatravelcentre.com/world.php<br />https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach<br /><br />Ak nie s&uacute; inform&aacute;cie na vy&scaron;&scaron;ie uveden&yacute;ch str&aacute;nkach aktu&aacute;lne, tak je potrebn&eacute; pozrieť str&aacute;nky jednotliv&yacute;ch kraj&iacute;n. &Uacute;daje nie s&uacute; aktualizovan&eacute; denne.&nbsp;<br /><br /><h2><span >Podmienky n&aacute;vratu:</span></h2><br />Karant&eacute;na: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr<br />Registr&aacute;cia: http://korona.gov.sk/ehranica&nbsp; *<br />Registr&aacute;cia pri pr&iacute;lete na Slovensko: https://www.mindop.sk/covid&nbsp; *<br /><br />* Vypĺňaj&uacute; sa oba formul&aacute;re, ak je pr&iacute;let priamo na Slovensko.&nbsp;<br /> GotravelMon, 14 Jun 2021 11:27:59 +0200Úprava prevádzkových hodínhttp://www.gotravel.sk/uprava-prevadzkovych-hodinhttp://www.gotravel.sk/uprava-prevadzkovych-hodinV&aacute;žen&iacute; klienti,<br />upravujeme prev&aacute;dzkov&uacute; dobu na&scaron;ej agent&uacute;ry. Od 22.9. m&aacute;me otvoren&eacute; pondelok až piatok od 8:30 do 15:30.<br /><br />Ďakujeme za porozumenie!<br /><br />T&iacute;m GO travel Slovakia&nbsp; GotravelWed, 17 Jun 2020 11:14:00 +0200Otváracia doba počas vianočných sviatkov 2019http://www.gotravel.sk/otvaracia-doba-pocas-vianocnych-sviatkov-2019http://www.gotravel.sk/otvaracia-doba-pocas-vianocnych-sviatkov-2019<br type="_moz" /><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" ><tbody><tr><td><strong>D&aacute;tum</strong></td><td><strong>Otv&aacute;racia doba</strong></td></tr><tr><td>27.12.2019</td><td>09:00 - 15:00</td></tr><tr><td>30.12.2019</td><td>09:00 - 17:00</td></tr><tr><td>31.12.2019</td><td>09:00 - <strong>15:00</strong></td></tr></tbody></table><br />Ďakujeme a žel&aacute;me kr&aacute;sne prežitie vianočn&yacute;ch sviatkov a veľa &uacute;spechov v novom roku 2020.<br /><br /> GotravelWed, 20 Dec 2017 15:06:37 +0100Prvý priamy let z Viedne na Seychelské ostrovyhttp://www.gotravel.sk/prvy-priamy-let-z-viedne-na-seychelske-ostrovyhttp://www.gotravel.sk/prvy-priamy-let-z-viedne-na-seychelske-ostrovyV&aacute;žen&iacute; klienti,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dovoľujeme si V&aacute;s informovať, že 25. okt&oacute;bra 2017 sa uskutočn&iacute; prv&yacute; priamy let z Viedne na Seychelsk&eacute; ostrovy.<br /><br />AUSTRIAN AIRLINES&nbsp; bude lietať každ&uacute; stredu v smere tam, dĺžka letu je 8:55 hod., typ lietadla Boeing 767 - 300 a vo &scaron;tvrtok v smere sp&auml;ť do 5.apr&iacute;la 2018.&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; OS 021&nbsp; 25OCT&nbsp; VIESEZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 0700+1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; OS 022&nbsp; 05APR&nbsp; SEZVIE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0910 1630&nbsp;&nbsp;<br /><br />D&ocirc;ležit&eacute; upozornenie - pas cestuj&uacute;ceho mus&iacute; byť platn&yacute; 6 mesiacov po n&aacute;vrate. V&iacute;za nie s&uacute; potrebn&eacute; do 90 dn&iacute; pobytu<br /><br />Seychely - pozost&aacute;vaj&uacute; zo 116 ostrovov v Indickom oce&aacute;ne. Patria medzi najkraj&scaron;ie pr&iacute;rodn&eacute; raje sveta. Tento pr&iacute;vlastok si zasl&uacute;žia pre panensk&uacute; pr&iacute;rodu, prekr&aacute;sne pl&aacute;že, ktor&eacute; patria medzi TOP 10 cel&eacute;ho sveta - biely piesok, kry&scaron;t&aacute;lovo čist&aacute; voda a d&uacute;hov&yacute; podmorsky svet.<br />Na Seychely sa prilieta na hlavn&yacute; ostrov MAHE s hlavn&yacute;m mestom Vikt&oacute;ria. Je to najv&auml;č&scaron;&iacute; a najrozvinutej&scaron;&iacute; z ostrovov. Žije tu 90% z celkov&eacute;ho počtu obyvateľov. Hlavne mesto VIKTORIA je ekonomick&yacute;m a obchodn&yacute;m srdcom ostrovov.<br />N&aacute;jdete tu ru&scaron;n&yacute; trh, ktor&yacute; je najzauj&iacute;mavej&scaron;&iacute; r&aacute;no, keď pred&aacute;vaj&uacute;ci pon&uacute;kaj&uacute; svoj rozmanit&yacute; tovar. Nach&aacute;dza sa tu tiež statne historick&eacute; m&uacute;zeum. M&aacute; mal&uacute; zbierku historick&yacute;ch predmetov a ďal&scaron;ie zbierky sa viažu k hist&oacute;rii os&iacute;dľovania ostrovov.<br />V meste sa tiež nach&aacute;dza botanick&aacute; z&aacute;hrada, založen&aacute; v roku 1901, vzdialen&aacute; asi 10 min&uacute;t pe&scaron;o z centra mesta smerom na juh. N&aacute;jdete tu aj sl&aacute;vne palmy &ldquo;COCO DE MER&quot; - LODOICEA SEYCHELSKA.<br />V centre mesta je aj supermarket a niekoľko mal&yacute;ch obchod&iacute;kov.<br />V&scaron;etky pl&aacute;že na ostrove MAHE s&uacute; n&aacute;dhern&eacute;. Medzi najkraj&scaron;ie pl&aacute;že sveta patr&iacute; pl&aacute;ž ANSE INTEDACE. Ale ani ďal&scaron;ie, ktor&eacute; nasleduj&uacute; jedna za druhou - nie s&uacute; menej &ldquo;pekne&rdquo;:<br />Anse Royal<br />Anse Takamaka<br />Beu Vallon -&nbsp; tu sa nach&aacute;dza najviac hotelov a penzi&oacute;nov.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />Kr&aacute;sny z&aacute;žitok je z pe&scaron;ej t&uacute;ry na pl&aacute;ž ANSE MAJOR . Miestnou dopravou autobusom pr&iacute;dete na stanicu DANZIL a odtiaľ pe&scaron;o popri pobrež&iacute; až k pl&aacute;ži. N&aacute;dhern&aacute; scen&eacute;ria hladk&yacute;ch sk&aacute;l, čistučk&eacute; more, zeleň.&nbsp; A keď pr&iacute;dete na pl&aacute;ž a budete mat &scaron;ťastie - budete na pl&aacute;ži sami.<br /><br />Odpor&uacute;čame urobiť si minim&aacute;lne v&yacute;let na dva ostrovy - cenovo najv&yacute;hodnej&scaron;ie je použiť loď z pr&iacute;stavu z hlavn&eacute;ho mesta Vikt&oacute;ria.<br /><br />PRASLIN<br />je druh&yacute;m najv&auml;č&scaron;&iacute;m ostrovom. Nach&aacute;dza sa cca 45 km severov&yacute;chodne od MAHE. Na tomto ostrove rastie v pr&iacute;rodn&yacute;ch podmienkach LODOICEA SEYCHELSKA vo Valle&nbsp; de Mai, ktor&eacute; je zaraden&eacute; do pr&iacute;rodn&eacute;ho dedičstva UNESCO.<br /><br />LA DIGUE&nbsp;<br />Tropick&yacute; raj, ktor&eacute;ho kr&aacute;sa vyr&aacute;ža dych. Napriek tomu sa dar&iacute; ostrovu zachovať si nedotknutosť a trad&iacute;cie. Najroz&scaron;&iacute;renej&scaron;&iacute;m dopravn&yacute;m prostriedkom na ostrove je bicykel - d&aacute; sa požičať. Ale d&aacute; sa zviesť aj na z&aacute;prahu, ktor&yacute; ťahaj&uacute; voly.<br />Ktor&yacute;koľvek smer si vyberiete a pozriete, bude to nezabudnuteľn&yacute; z&aacute;žitok. Na tomto ostrove sa nach&aacute;dzaj&uacute; tie najv&auml;č&scaron;ie skaly azda najviac fotografovan&eacute; zo v&scaron;etk&yacute;ch ostrovov. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /> <br /> <br /><br /> GotravelThu, 03 Aug 2017 10:48:40 +0200Septembrový zájazd do Ríma so slovenským sprievodcom za 520,- €/ osoba.http://www.gotravel.sk/septembrovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-520-osobahttp://www.gotravel.sk/septembrovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-520-osobaNa&scaron;a cestovn&aacute; kancel&aacute;ria V&aacute;s op&auml;ť poz&yacute;va na netradičn&yacute; pozn&aacute;vac&iacute; pobyt v R&iacute;me. Kv&ocirc;li veľk&eacute;mu<br />&uacute;spechu a z&aacute;ujmu V&aacute;m pon&uacute;kame nov&yacute; term&iacute;n na&scaron;ej &bdquo;netradičnej pozn&aacute;vačky&ldquo; R&iacute;ma &bdquo;m&uacute;zea pod<br />hol&yacute;m nebom&ldquo;.<br /><br />CENA &ndash; 520 EUR / osoba<br /><br />Cena zahŕňa:<ul><li>term&iacute;n: 01.09.- 05.09.2017 </li><li>transfer: Bratislava &ndash; letisko Schwechat/Viedeň &ndash; Bratislava</li><li>letenka: Viedeň &ndash; R&iacute;m &ndash; Viedeň </li></ul>1 VY6687 01SEP VIEFCO 10:10 11:50<br />2 EW5885 05SEP FCOVIE 21:40 23:15<ul><li>4 x ubytovanie s raňajkami v centre mesta </li><li>transfer letisko R&iacute;m &ndash; hotel &ndash; letisko R&iacute;m</li><li>neobmedzen&aacute; mestsk&aacute; doprava ATAC /dva dni</li><li>1 x večera v rodinnej pizzerii</li><li>sprievodca z&aacute;jazdu PhDr. Marcel &Scaron;efč&iacute;k, PhD.**</li><li>poistenie insolventnosti CK</li></ul>Cena nezahŕňa:<ul><li>mestsk&aacute; daň 3,50 EUR/ osoba/ noc</li><li>vstupenky do m&uacute;ze&iacute; a gal&eacute;ri&iacute;**</li><li>poistenie</li></ul>* v pr&iacute;pade nav&yacute;&scaron;enia palivov&yacute;ch poplatkov si cestovn&aacute; kancel&aacute;ria vyhradzuje pr&aacute;vo na nav&yacute;&scaron;enie ceny pobytu.<br />**sprievod sa nevzťahuje na gal&eacute;rie a m&uacute;ze&aacute; v meste R&iacute;m<br /><br /><br /><br /><br /> GotravelFri, 07 Jul 2017 13:48:34 +0200Dočasné obmedzenie prevádzky 10.2.2017http://www.gotravel.sk/docasne-obmedzenie-prevadzky-10-2-2017http://www.gotravel.sk/docasne-obmedzenie-prevadzky-10-2-2017Z d&ocirc;vodu pl&aacute;novan&eacute;ho v&yacute;padku elektrickej energie v priestoroch na&scaron;ej cestovnej kancel&aacute;rie, budeme mať v piatok 10.2.2017 nedostupn&eacute; pevn&eacute; telef&oacute;nne č&iacute;sla. Budeme v spojen&iacute; na niž&scaron;ie uveden&yacute;ch mobiln&yacute;ch č&iacute;slach alebo na&scaron;ich emailoch.<br /><br />0903 740 903<br />0905 859 086<br /><br />Za dlh&scaron;iu odpoveď na Va&scaron;e požiadavky sa vopred ospravedlňujeme.<br /> GotravelWed, 08 Feb 2017 17:00:35 +0100Marcový zájazd do Ríma so slovenským sprievodcom za 480,- € / osoba.http://www.gotravel.sk/marcovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-480-osobahttp://www.gotravel.sk/marcovy-zajazd-do-rima-so-slovenskym-sprievodcom-za-480-osobaV&aacute;žen&iacute; priatelia,<br />na&scaron;a cestovn&aacute; kancel&aacute;ria v&aacute;s poz&yacute;va na netradičn&yacute; pozn&aacute;vac&iacute; pobyt. Boli ste už v R&iacute;me? Videli ste<br />Baziliku sv. Petra zo zadu, slovensk&uacute; lipu vo Vatik&aacute;nskych z&aacute;hrad&aacute;ch, z&uacute;častnili ste sa s&uacute;kromnej<br />sv. om&scaron;e v katakomb&aacute;ch Baziliky sv. Petra, zažili atmosf&eacute;ru b&yacute;val&eacute;ho židovsk&eacute;ho gheta a večerali<br />ste v rodinnej talianskej re&scaron;taur&aacute;cii, ktor&uacute; poznaj&uacute; iba dom&aacute;ci Rimania? Toto v&scaron;etko zažili na&scaron;i<br />klienti, ktor&iacute; sa rozhodli spozn&aacute;vať R&Iacute;M &bdquo;m&uacute;zeum pod hol&yacute;m nebom&ldquo; s nami. Kv&ocirc;li veľk&eacute;mu<br />&uacute;spechu sme sa rozhodli pobyt zopakovať a pr&aacute;ve teraz je pr&iacute;ležitosť pre v&aacute;s.<br /><br /><h3>CENA: 480,- EUR / osoba</h3><br />Cena zahŕňa:<ul><li>term&iacute;n: 16.03.-20.03.2017 ,</li><li>transfer: Bratislava &ndash; letisko Schwechat/Viedeň &ndash; Bratislava,</li><li>letenka: Viedeň &ndash; R&iacute;m &ndash; Viedeň ,</li><li>4 x ubytovanie s raňajkami v centre mesta ,</li><li>transfer letisko R&iacute;m &ndash; hotel &ndash; letisko R&iacute;m,</li><li>neobmedzen&aacute; mestsk&aacute; doprava ATAC /dva dni,</li><li>bonus: 1 x večera v rodinnej re&scaron;taur&aacute;cii</li><li>sprievodca z&aacute;jazdu PhDr. Marcel &Scaron;efč&iacute;k, PhD.,</li><li>poistenie insolventnosti CK.</li></ul>Cena nezahŕňa:<ul><li>mestsk&aacute; daň 3,50 EUR/osoba/noc,</li><li>vstupenky do m&uacute;ze&iacute; a gal&eacute;ri&iacute;,</li><li>poistenie.</li></ul>* V pr&iacute;pade nav&yacute;&scaron;enia palivov&yacute;ch poplatkov si cestovn&aacute; kancel&aacute;ria vyhradzuje pr&aacute;vo na nav&yacute;&scaron;enie<br />ceny pobytu.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; <br /> GotravelFri, 18 Mar 2016 11:50:34 +0100Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov 2016/2017http://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov-2016-2017http://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov-2016-2017<p ><font size="3" >23.12.2016&nbsp; 08:30 - 15:30</font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>24.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>25.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>26.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font size="3" >27.12.2016&nbsp; 09:00 - 17:00</font></p><p ><font size="3" >28.12.2016&nbsp; 09:00 - 17:00</font></p><p ><font size="3" >29.12.2016&nbsp; 09:00 - 17:00 </font></p><p ><font size="3" >30.12.2016&nbsp; 09:00 - 15:30</font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b><span >31.12.2016&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</span></b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>01.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#111111"><font size="3" >02.01.2017&nbsp; 09:00 - 17:00</font></font></p><p ><font color="#111111"><font size="3" >03.01.2017&nbsp; 09:00 - 17:00</font></font></p><p ><font size="3" >04.01.2017&nbsp; 09:00 - 17:00</font></p><p ><font size="3" >05.01.2017&nbsp; 09:00 - 15:30</font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>06.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>07.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font color="#ff3333"><font size="3" ><b>08.01.2017&nbsp; ZATVOREN&Eacute;</b></font></font></p><p ><font size="3" >09.01.2017&nbsp; 08:30 - 17:00</font></p><p >&nbsp;</p><p ><font size="3" >V s&uacute;rnych pr&iacute;padoch n&aacute;s pros&iacute;m kontaktujte na na&scaron;ich mobiln&yacute;ch telef&oacute;nnych č&iacute;slach: 0903 740 903, 0905 859 086 </font></p><p >&nbsp;</p> GotravelThu, 17 Dec 2015 15:48:59 +0100LOT sa vracia na Slovensko!http://www.gotravel.sk/lot-sa-vracia-na-slovenskohttp://www.gotravel.sk/lot-sa-vracia-na-slovenskoRadi by sme V&aacute;s informovali, že poľsk&aacute; leteck&aacute; spoločnosť LOT otv&aacute;ra od 29. marca 2016 nov&eacute; pravideln&eacute; leteck&eacute; spojenie medzi Var&scaron;avou a Ko&scaron;icami. Nov&aacute; linka bude prev&aacute;dzkovan&aacute; 6x t&yacute;ždenne, vždy večer pr&iacute;let z Var&scaron;avy do Ko&scaron;&iacute;c a v skor&yacute;ch rann&yacute;ch hodin&aacute;ch z Ko&scaron;&iacute;c do Var&scaron;avy. V&yacute;hodn&yacute; čas odletu umožn&iacute; cestuj&uacute;cim využ&iacute;vať pr&iacute;poje z Var&scaron;avy do hlavn&yacute;ch eur&oacute;pskych destin&aacute;ci&iacute;, ako Dusseldorf, Mn&iacute;chov, Frankfurt, Hamburg, Par&iacute;ž, Lond&yacute;n, Amsterdam, Brusel, Mil&aacute;no a mnoho in&yacute;ch.<br /><br />Letov&yacute; poriadok platn&yacute; od 29. marca 2016:<br /><br />Ko&scaron;ice &ndash; Var&scaron;ava &ndash; Ko&scaron;ice<br /><br /><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" ><tbody><tr><td>Z-Do</td><td>Dni</td><td>Linka</td><td>Odlet-Pr&iacute;let</td><td>Čas</td></tr><tr><td>KSC-WAW</td><td>123456.</td><td>LO 518</td><td>05:35-06:45</td><td>01:10</td></tr><tr><td>WAW-KSC</td><td>12345.7</td><td>LO 517</td><td>22:35-23:40</td><td>01:05</td></tr></tbody></table><br />Lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; nov&yacute;m modern&yacute;m turbovrtuľov&yacute;m lietadlom Bombardier DHC-8Q400 pre 78 cestuj&uacute;cich. Cestuj&uacute;cim bude k dispoz&iacute;cii LOT Business Class, LOT Premium Economy Class a LOT Economy Class GotravelMon, 09 Nov 2015 17:07:10 +0100Nová tarifná štruktúra Austrian airlines, Lufthansa, Swiss platné na lety od 1.10.2015http://www.gotravel.sk/nova-tarifna-struktura-austrian-airlines-lufthansa-swiss-platne-na-lety-od-1-10-2015http://www.gotravel.sk/nova-tarifna-struktura-austrian-airlines-lufthansa-swiss-platne-na-lety-od-1-10-2015<strong>Rozdiely v tarif&aacute;ch v ekonomickej triede podľa typu. </strong><br /><br /><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" ><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td><strong>Light</strong></td><td><strong>Classic</strong></td><td><strong>Flex</strong></td></tr><tr><td>Možnosť zmeny</td><td>nie</td><td>od 65 &euro; *</td><td>zdarma *</td></tr><tr><td>Možnosť storna</td><td>nie</td><td>nie</td><td>od 120 &euro; *</td></tr><tr><td>Odbavovan&aacute; batožina</td><td>15 &euro;/ smer</td><td>v cene letenky</td><td>v cene letenky</td></tr><tr><td>Rezerv&aacute;cia miesta</td><td>od 10 &euro; **</td><td>v cene letenky **</td><td>v cene letenky **</td></tr></tbody></table><br />* suma bez servisn&eacute;ho poplatku<br />** suma za &scaron;tandartn&eacute; miesto GotravelWed, 30 Sep 2015 17:10:36 +0200Štrajk Tap Portugal 1.5. - 10.5.2015http://www.gotravel.sk/strajk-tap-portugal-1-5-10-5-2015http://www.gotravel.sk/strajk-tap-portugal-1-5-10-5-2015&Uacute;nia pilotov portugalskej leteckej spoločnosti TAP Portugal ohl&aacute;sila pl&aacute;novan&yacute; &scaron;trajk v term&iacute;ne 1.5. - 10.5. St&aacute;le prebiehaj&uacute; rokovania medzi veden&iacute;m firmy a &uacute;niou pilotov. Napriek tomu odpor&uacute;čaj&uacute; klientom s letenkami na uveden&eacute; term&iacute;ny zmenu na in&yacute; d&aacute;tum.<br /><br /><u>30.4.2015</u> Tap ozn&aacute;mil zoznam letov prev&aacute;dzkovan&yacute;ch počas pl&aacute;novan&eacute;ho &scaron;trajku. Viac na www.flytap.com. GotravelFri, 24 Apr 2015 16:20:04 +0200Novinky Austrian Airlineshttp://www.gotravel.sk/novinky-austrian-airlineshttp://www.gotravel.sk/novinky-austrian-airlines<p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Aj v&nbsp;čase letn&eacute;ho letov&eacute;ho poriadku maj&uacute; klienti Austrian Airlines možnosť vybrať si z rozsiahlej ponuky <b>130 destin&aacute;ci&iacute; v 58 krajin&aacute;ch. </b>Rak&uacute;sky prepravca sa v&nbsp;roku 2015 s&uacute;stred&iacute; predov&scaron;etk&yacute;m na roz&scaron;&iacute;renie svojej ponuky letov do vyhľad&aacute;van&yacute;ch turistick&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute;. Od j&uacute;na tohto roku bude rak&uacute;ska leteck&aacute; spoločnosť lietať z&nbsp;Viedne priamo do <b>Menorcy</b> a&nbsp;od okt&oacute;bra do <b>Miami</b> a na ostrovy <b>Maur&iacute;cius a&nbsp;Sr&iacute; Lanka</b>. Na d&ocirc;važok navy&scaron;uje Austrian Airlines aj frekvencie letov do Severnej Ameriky. Od 30. marca začal leteck&yacute; prepravca prev&aacute;dzkovať tiež lety do <b>Odesy</b>, ďal&scaron;ej destin&aacute;cie na v&yacute;chodoeur&oacute;pskom trhu.</font></font></p><p><font color="#222222">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>Austrian myHoliday</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Toto leto preprav&iacute; dovolenkov&yacute; brand Austrian myHoliday svojich klientov do <b>40 turistick&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute;</b>. S <b>21 destin&aacute;ciami v&nbsp;Gr&eacute;cku </b>zost&aacute;va Austrian Airlines aj tento rok nepopierateľn&yacute;m l&iacute;drom na trhu. Leteck&aacute; spoločnosť od 29. apr&iacute;la roz&scaron;&iacute;ri ponuku letov do <b>At&eacute;n </b>o &scaron;tyri nočn&eacute; lety, čo bude v&nbsp;konečnom d&ocirc;sledku znamenať až jeden&aacute;sť letov t&yacute;ždenne. S pridan&iacute;m <b>Menorcy</b> roz&scaron;iruje svoju ponuku v&nbsp;<b>&Scaron;panielsku na celkom osem destin&aacute;ci&iacute;, vr&aacute;tane troch Bale&aacute;rskych ostrovov Mallorca, Ibiza a Menorca</b>. Zv&yacute;&scaron;ia sa aj frekvencie letov do vybran&yacute;ch Talianskych letov&iacute;sk na celkovo tri lety t&yacute;ždenne do Neapolu dva lety t&yacute;ždenne do Lamezia Therme.</font></font></p><p><font color="#424242">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>Expanzia do Severnej Ameriky</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Na začiatku zimy prid&aacute; Austrian Airlines <b>nov&yacute; letov&yacute; cieľ v&nbsp;USA - Miami. </b>Od 16. okt&oacute;bra preprav&iacute; cestuj&uacute;cich do Miami každ&yacute; pondelok, stredu, piatok, sobotu a nedeľu Boeing 777. Doba letu do Miami, vo vzdialenosti 8400 km od Viedne, bude činiť 9 hod&iacute;n a 40 min&uacute;t. <b>Miami je &scaron;iestou destin&aacute;ciou Austrianu v Severnej Amerike - popri existuj&uacute;cich link&aacute;ch do New Yorku na letisk&aacute; John F. Kennedy a Newark, Washingtonu, Chicaga a Toronta v Kanade.</b> V&nbsp;d&ocirc;sledku rast&uacute;ceho dopytu zv&yacute;&scaron;i Austrian Airlines aj frekvencie letov do Severnej Ameriky a&nbsp;do niektor&yacute;ch svojich destin&aacute;ci&iacute; bude prev&aacute;dzkovať denn&eacute; lety.</font></font></p><p><font color="#222222">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font face="Arial"><b>Nov&aacute; exotick&aacute; destin&aacute;cia: Maur&iacute;cius</b></font></p><p lang="sk-SK"><font face="Arial">Obľ&uacute;ben&yacute; cieľ luxusn&yacute;ch dovoleniek - <b>ostrov Maur&iacute;cius</b>, zarad&iacute; Austrian Airlines do svojho letov&eacute;ho poriadku už 29. okt&oacute;bra. Priame lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; Boeingom 767 z Viedne na Maur&iacute;cius každ&yacute; &scaron;tvrtok a&nbsp;z&nbsp;Maur&iacute;cia do Viedne každ&yacute; piatok. Vzhľadom na vysok&yacute; dopyt zarad&iacute; dopravca v&nbsp;obdob&iacute; od 19. decembra 2015 do&nbsp; 27. febru&aacute;ra 2016 aj druh&uacute; frekvenciu. Po prekonan&iacute; vzdialenosti 8630 km, čo predstavuje 10 hod&iacute;n a&nbsp;40 min&uacute;t letu, pristan&uacute; cestuj&uacute;ci na medzin&aacute;rodnom letisku Sir Seewoosagur Ramgoolam.</font></p><p>&nbsp;</p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>Nov&aacute; exotick&aacute; destin&aacute;cia: Colombo</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Od 27. okt&oacute;bra pon&uacute;ka Austrian Airlines lety do <b>Colomba, hlavn&eacute;ho mesta Sr&iacute; Lanky.</b> Let Boeingom 767 bude prev&aacute;dzkovan&yacute; jeden kr&aacute;t t&yacute;ždenne &ndash; každ&yacute; utorok a&nbsp;bude trvať 9 hod&iacute;n a 10 min&uacute;t. <b>Colombo predstavuje &scaron;iestu destin&aacute;ciu v &Aacute;zii popri Dill&iacute;, Bangkoku, Maldiv&aacute;ch, Pekingu a Tokiu.</b></font></font></p><p><font color="#222222">&nbsp;</font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial"><b>&Scaron;pecialista do v&yacute;chodnej Eur&oacute;py</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">Medzi z&aacute;padoeur&oacute;pskymi leteck&yacute;mi spoločnosťami zost&aacute;va Austrian Airlines jednotkou v&nbsp;ponuke letov do v&yacute;chodoeur&oacute;pskeho priestoru z&nbsp;Viedne. Spoločne so svojimi partnermi bude Austrian Airlines toto leto pon&uacute;kať lety do <b>celkovo 40 r&ocirc;znych destin&aacute;ci&iacute; vo v&yacute;chodoeur&oacute;pskom regi&oacute;ne.</b></font></font></p><p lang="sk-SK"><font color="#222222"><font face="Arial">V d&ocirc;sledku pokračuj&uacute;cej kr&iacute;zy bola spoločnosť n&uacute;ten&aacute; prehodnotiť ponuku letov do Ruska a&nbsp;Ukrajiny. <b>Ku svojim trom existuj&uacute;cim destin&aacute;ci&aacute;m na Ukrajine: Dnepropetrovsk, Kyjev, Ľvov pribudla od 30. marca Odesa.</b> Nov&eacute; lety do Odesy s&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; lietadlom typu Fokker &scaron;tyri kr&aacute;t t&yacute;ždenne, konkr&eacute;tne každ&yacute; pondelok, stredu, piatok a&nbsp;nedeľu. <b>V&nbsp;Rusku lieta leteck&aacute; spoločnosť moment&aacute;lne do troch destin&aacute;ci&iacute;: Moskva, Petrohrad a&nbsp;Krasnodar.</b></font></font></p> GotravelFri, 10 Apr 2015 14:47:18 +020011. destinácia Turkish Airlines na americkom kontinente - San Franciscohttp://www.gotravel.sk/11-destinacia-turkish-airlines-na-americkom-kontinente-san-franciscohttp://www.gotravel.sk/11-destinacia-turkish-airlines-na-americkom-kontinente-san-francisco<b>Priamy let z Istanbulu - už 7. - do Spojen&yacute;ch &scaron;t&aacute;tov americk&yacute;ch - do San Franciska bude zah&aacute;jen&yacute; 13. apr&iacute;la 2015.</b><br /><br />Po Buenos Aires, Sao Paule, Toronte, Chicagu, Houstone, Los Angeles, New Yorku, Washingtone, Bostone a Montreali, uskutočn&iacute; Turkish Airlines svoj prv&yacute; let do 11. destin&aacute;cie na americkom kontinente a to San Franciska. Od 13. apr&iacute;la 2015 sa bude lietať 5 dn&iacute; v t&yacute;ždni-v pondelok, utorok, &scaron;tvrtok, piatok a v nedeľu tam aj sp&auml;ť.<br /><br />Po Los Angeles už m&ocirc;žete cestovať do druh&eacute;ho najv&auml;č&scaron;ieho mesta Kalifornie San Franciska od <b>511 Euro</b> tam a sp&auml;ť, vr&aacute;tane v&scaron;etk&yacute;ch dan&iacute;. GotravelMon, 23 Mar 2015 16:31:00 +0100Bratislava - Berlín http://www.gotravel.sk/bratislava-berlinhttp://www.gotravel.sk/bratislava-berlin<div>&Iacute;rska leteck&aacute; spoločnosť Ryanair začne z Bratislavy lietať do ďal&scaron;ej destin&aacute;cie, ktorou bude od 27. Okt&oacute;bra 2015 nemeck&eacute; hlavn&eacute; mesto Berl&iacute;n. Lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; 7x t&yacute;ždenne z Bratislavy na berl&iacute;nske letisko Schoenefeld. Letenky sa daj&uacute; zak&uacute;piť už od 24,99 EUR za jednosmern&uacute; letenku.<br /><br />Letov&yacute; poriadok:<br /><br />Berl&iacute;n - Bratislava&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234567&nbsp;&nbsp; 15:10&nbsp;&nbsp; 16:25<br /><br />Bratislava - Berl&iacute;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234567&nbsp;&nbsp; 16:50&nbsp;&nbsp; 18:05</div> GotravelFri, 06 Mar 2015 14:25:34 +0100Otváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkovhttp://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkovhttp://www.gotravel.sk/otvaracie-hodiny-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov<p >23.12.2014 - 08:30 &ndash; 15:30</p><p >&nbsp;</p><p >24.-28.12.2014 - ZATVOREN&Eacute;</p><p >&nbsp;</p><p >29.-30.12.2014 &ndash; 08:30 &ndash; 17:00</p><p >&nbsp;</p><p >31.12.2014 &ndash; 08:30 &ndash; 14:00</p><p >&nbsp;</p><p >01.01.2015 &ndash; ZATVOREN&Eacute;</p><p >&nbsp;</p><p >02.01.2015 &ndash; 08:30 &ndash; 17:00</p><p >&nbsp;</p><p >03.01.-04.01. - ZATVOREN&Eacute;</p><p >&nbsp;</p><p >05.01.2015 &ndash; 08:30 &ndash; 17:00</p><p >&nbsp;</p><p >06.01.2015 - ZATVOREN&Eacute;<br /><br />V s&uacute;rnych pr&iacute;padoch n&aacute;s pros&iacute;m kontaktujte na na&scaron;ich mobiln&yacute;ch telef&oacute;nnych č&iacute;slach: 0903 740 903, 0905 859 086</p> GotravelTue, 23 Dec 2014 11:01:47 +0100FLY NIKI začne lietať z Bratislavy do Bruselu, na Malorku a do Viednehttp://www.gotravel.sk/fly-niki-zacne-lietat-z-bratislavy-do-bruselu-na-malorku-a-do-viednehttp://www.gotravel.sk/fly-niki-zacne-lietat-z-bratislavy-do-bruselu-na-malorku-a-do-viedneLeteck&aacute; spoločnosť Fly Niki, dc&eacute;rska spoločnosť Air Berlin začne lietať z Bratislavy od apr&iacute;la 2015.<br />Lety z Bratislavy do Bruselu a Viedne &scaron;tartuj&uacute; od 01.04.2015, lety na Malorku od 02.05.2015.<br /><br />Leteck&aacute; linka spoločnosti NIKI bude každ&yacute; deň, od pondelka do piatka, odlietať z&nbsp;Bratislavy o&nbsp;6.00 hod. s&nbsp;pr&iacute;letom do Bruselu o&nbsp;7.35 hod. Linka HG8993 bude odlietať z&nbsp;Bruselu o&nbsp;8.10 hod. s&nbsp;pr&iacute;letom do Bratislavy o&nbsp;9.55 hod. Večer sa z&nbsp;Bratislavy bude odlietať o&nbsp;18.45 hod. , pr&iacute;let do Bruselu bude o&nbsp;20.20 hod. Spiatočn&yacute; let HG8995 z Bratislavy do Bruselu m&aacute; odlet o&nbsp;20.55 hod. a prist&aacute;tie v&nbsp;hlavnom meste Slovenska pl&aacute;novan&eacute; na 22.40 hod. V nedeľu bude zabezpečen&yacute; večern&yacute; odlet a pr&iacute;let, spolu sa tak do/z Bruselu-Zaventem bude lietať 11-kr&aacute;t t&yacute;ždenne - každ&yacute; deň okrem soboty.<br /><br />Novinku v sieti letov leteck&eacute;ho dopravcu NIKI predstavuj&uacute; aj lety južn&yacute;m smerom, s&nbsp;priamym spojen&iacute;m medzi Bratislavou a&nbsp;mestom Palma de Mallorca. Každ&yacute; utorok bude NIKI odlietať o&nbsp;8.55 hod. z Malorky s&nbsp;pr&iacute;letom do Bratislavy o&nbsp;11.25 hod. Let HG2468 vzlietne z Bratislavy o&nbsp;12.10 hod., na&nbsp;Malorke pristane o&nbsp;14.35 hod. Vo &scaron;tvrtok a v sobotu bude odlietať lietadlo spoločnosti NIKI z Malorky do Bratislavy o&nbsp;14.45 hod. , v hlavnom meste Slovenska pristane o&nbsp;17.15 hod. O&nbsp;18.00 hod. vzlietne NIKI HG2468 z&nbsp;Bratislavy a pristane v&nbsp;meste Palma de Mallorca o&nbsp;20.25 hod.<br /><br />Lacn&eacute; letenky s&uacute; už v predaji do Bruselu od 119,-EUR, na Malorku od 120,-EUR a do Viedne od 78,-EUR. GotravelFri, 05 Dec 2014 10:09:15 +0100Štrajk Lufthansy 1-2.12.2014http://www.gotravel.sk/strajk-lufthansy-1-2-12-2014http://www.gotravel.sk/strajk-lufthansy-1-2-12-2014Združenie pilotov leteckej spoločnosti Lufthansa ohl&aacute;silo &scaron;trajk od 1.12. od 12:00 do 2.12. do 23:59. Lety pod označen&iacute;m Lufthansy prev&aacute;dzkovan&eacute; in&yacute;m dopravcom nepodliehaj&uacute; &scaron;trajku.<br /><br />Dotknut&eacute; spojenia je možn&eacute; preveriť na tomto linku:<br /><br />http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/info_and_services/flightinfo/arrivals_departures?l=en&amp;nodeid=1649781&amp;cid=18002 GotravelMon, 01 Dec 2014 09:14:22 +0100Novinky Air Berlin a Fly Nikihttp://www.gotravel.sk/novinky-air-berlin-a-fly-nikihttp://www.gotravel.sk/novinky-air-berlin-a-fly-nikiStrategick&yacute; partner t&yacute;chto spoločnost&iacute; Etihad Airways vst&uacute;pil vlastn&iacute;cky do ďal&scaron;ej leteckej spoločnosti v Eur&oacute;pe. Tento kr&aacute;t je to talianska Alitalia. T&yacute;mto sa Alitalia stala partnerom aj pre Fly Niki a Air Berlin. Ako prv&yacute; krok ku bliž&scaron;ej spolupr&aacute;ci zmenil Fly Niki pr&iacute;lety do Mil&aacute;na z p&ocirc;vodn&eacute;ho letiska Malpensa na letisko Linate. Po tomto kroku m&ocirc;žu klienti Air Berlinu využ&iacute;vať v r&aacute;mci zdieľania letov okrem letov Etihad Airways aj lety Alitalie.<br /><br />Po dlh&scaron;ej dobe prev&aacute;dzky Fly Niki ru&scaron;ia priame lety do Kodane, Moskvy a Frankfurtu. GotravelThu, 23 Oct 2014 15:43:54 +0200ČSA ponúkajú 5 dní parkovania v Košiciach zdarmahttp://www.gotravel.sk/csa-ponukaju-5-dni-parkovania-v-kosiciach-zdarmahttp://www.gotravel.sk/csa-ponukaju-5-dni-parkovania-v-kosiciach-zdarmaČesk&eacute; aerol&iacute;nie pripravili pre svojich cestuj&uacute;cich z&nbsp;Ko&scaron;&iacute;c &scaron;peci&aacute;lnu akciu na letn&eacute; pr&aacute;zdniny.<br /><br />Každ&yacute; cestuj&uacute;ci, ktor&yacute; let&iacute; <strong>s&nbsp;Česk&yacute;mi aerol&iacute;niami</strong> <strong>z&nbsp;Ko&scaron;&iacute;c</strong> do ľubovoľnej destin&aacute;cie <strong>s&nbsp;prestupom v&nbsp;Prahe</strong> z&iacute;skava možnosť <strong>bezplatn&eacute;ho parkovania na 5 dn&iacute;</strong> <strong>na parkovisku</strong> <strong>P3</strong>.<br /><br />Postup je veľmi jednoduch&yacute;:<br /><br />- Cestuj&uacute;ci si pri odlete na odbavovacej prep&aacute;žke vyzdvihne voucher na 5 dn&iacute; parkovania zdarma.<br />- Pri n&aacute;vrate t&yacute;mto voucherom jednoducho zaplat&iacute; v&nbsp;automatickej pokladni.<br />- Pokiaľ bude cestuj&uacute;ci v&nbsp;zahranič&iacute; dlh&scaron;ie, prv&yacute;ch 5 dn&iacute; sa mu odpoč&iacute;ta z&nbsp;celkovej čiastky parkovn&eacute;ho a&nbsp;uhrad&iacute; iba zvy&scaron;ok.<br /><br /><u>Podmienky akcie: </u><br /><br />Pre uplatnenie tejto akcie je potrebn&eacute; predložiť na odbavovacej prep&aacute;žke <strong>letenku</strong> spĺňaj&uacute;cu podmienky tejto akcie a <strong>l&iacute;stok z automatickej rampy</strong> parkoviska <strong>P3</strong> .<br />Po predložen&iacute; uveden&yacute;ch dokladov bude cestuj&uacute;cemu na požiadanie vydan&aacute; pouk&aacute;žka na 5 dn&iacute; parkovania na parkovisku P3 zdarma. Pri n&aacute;vrate touto pouk&aacute;žkou cestuj&uacute;ci jednoducho zaplat&iacute; v automatickej pokladni.<br /><br />Akcia parkovanie zdarma na parkovisku P3 plat&iacute; <strong>od 1. 7. do 31. 8. 2014</strong> pre lety prev&aacute;dzkovan&eacute; Česk&yacute;mi aerol&iacute;niami <strong>z Ko&scaron;&iacute;c cez Prahu ďalej</strong>.<br /><strong> </strong> GotravelThu, 26 Jun 2014 16:45:05 +0200LOT obnovuje lety do Bejrútuhttp://www.gotravel.sk/lot-obnovuje-lety-do-bejrutuhttp://www.gotravel.sk/lot-obnovuje-lety-do-bejrutu<p >Poľsk&aacute; leteck&aacute; spoločnosť LOT obnovuje od 09. j&uacute;na 2014 lety medzi Var&scaron;avou a Bejr&uacute;tom, hlavn&yacute;m mestom Libanonu. Ceny leteniek zač&iacute;naj&uacute; od 443,-EUR z Viedne,<br />od 332,-EUR z Budape&scaron;ti, od 320,-EUR z Krakowa, od 375,-EUR z Prahy, od 319,-EUR z Rzeszowa. LOT je členom Star Alliance a patr&iacute; medzi najstar&scaron;ie leteck&eacute; spoločnosti na svete. Ich matersk&yacute;m letiskom je letisko Fr&eacute;d&eacute;rica Chopina vo Var&scaron;ave odkiaľ lietaj&uacute; do viac ako 50 destin&aacute;ci&iacute; cel&eacute;ho sveta. Lacn&eacute; letenky s LOTom<br />sa daj&uacute; zak&uacute;piť do miest ako New York, Toronto, Peking, Tbilisi, Vilnius, Kijev, Minsk atď.</p> GotravelMon, 28 Apr 2014 13:17:21 +0200AIR BALTIC bude lietať do Popraduhttp://www.gotravel.sk/air-baltic-bude-lietat-do-popraduhttp://www.gotravel.sk/air-baltic-bude-lietat-do-popradu<p >Leteck&aacute; spoločnosť Air Baltic bude zo svojho dom&aacute;ceho letiska v Rige prev&aacute;dzkovať lety do Popradu počas zimnej sez&oacute;ny od 13.12.2014 do 15.03.2015.<br />Lety s&uacute; pl&aacute;novan&eacute; raz t&yacute;ždenne v sobotu s pr&iacute;letom do Popradu 10:15, odlet do Rigy je pl&aacute;novan&yacute; na 10:50. S Air Baltic je možn&eacute; letieť cez Rigu do viac<br />ako 60 destin&aacute;ci&iacute; v Eur&oacute;pe a &Aacute;zii. V&yacute;hodn&eacute; letenky je už možn&eacute; rezervovať na na&scaron;ej webovej str&aacute;nke, ceny zač&iacute;naj&uacute; od 119,-EUR spiatočn&aacute; letenka vr&aacute;tane v&scaron;etk&yacute;ch poplatkov, pri lete len s pr&iacute;ručnou batožinou.</p> GotravelFri, 25 Apr 2014 16:00:30 +0200Nová linka BRITISH AIRWAYS do Austinuhttp://www.gotravel.sk/nova-linka-british-airways-do-austinuhttp://www.gotravel.sk/nova-linka-british-airways-do-austinu<p >British Airways otvor&iacute; nov&uacute; priamu linku z Lond&yacute;na/Heathrow do Austinu. Austin je hlavn&yacute;m mestom &scaron;t&aacute;tu Texas a bude 21. destin&aacute;ciou British Airways v USA<br />a 48. destin&aacute;ciou v r&aacute;mci Atlantic Joint Business, ktor&yacute; sp&aacute;ja leteck&eacute; spoločnosti British Airways, American Airlines, Finnair a Iberia. Linka bude operovan&aacute;<br />od 03.03.2014 nov&yacute;m Boeingom 787 Dreamliner 5 x t&yacute;ždenne, od 05.05.2014 denne. Ceny leteniek zač&iacute;naj&uacute; od 826,-EUR. Do Texasu lieta British Airways<br />aj do mesta Houston a Dallas.</p> GotravelFri, 28 Feb 2014 12:02:51 +0100RYANAIR novinkyhttp://www.gotravel.sk/ryanair-novinkyhttp://www.gotravel.sk/ryanair-novinky<p >Ryanair sa rozhodol v roku 2014 vykonať niekoľko zmien a skvalitniť servis. Novinkou s&uacute; preprava druhej pr&iacute;ručnej batožiny zdarma /max. rozmery 35x20x20cm/<br />a od 01.02.2014 bude na palubenke zobrazen&eacute; aj konkr&eacute;tne miesto v lietadle. Od j&uacute;na bude možn&eacute; využ&iacute;vať palubn&eacute; l&iacute;stky v mobiln&yacute;ch telef&oacute;noch. V letnej sez&oacute;ne bude Ryanair pon&uacute;kať lacn&eacute; letenky z Bratislavy do nasledovn&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute;: Alghero, Birmingham, Brusel/Charleroi, Dublin, Edinburgh, Barcelona/Girona, Liverpool, Lond&yacute;n/Stansted, Lond&yacute;n/Luton, Malaga, Mil&aacute;no/Bergamo, Palma de Mallorca, Par&iacute;ž/Beauvais, R&iacute;m/Ciampino a Trapani.</p> GotravelWed, 26 Feb 2014 16:11:23 +0100AIR CHINA bude lietať z Viedne do Pekinguhttp://www.gotravel.sk/air-china-bude-lietat-z-viedne-do-pekinguhttp://www.gotravel.sk/air-china-bude-lietat-z-viedne-do-pekinguOd 5. m&aacute;ja 2014 bude lietať leteck&aacute; spoločnosť Air China&nbsp; 4 x do t&yacute;ždňa na trase Peking - Viedeň &ndash; Barcelona &ndash; Viedeň &ndash; Peking. Lety bud&uacute; operovan&eacute; Airbusom A330-300. Spiatočn&eacute; letenky z Viedne do Pekingu s&uacute; dostupn&eacute; od 576,-EUR, spiatočn&eacute; letenky z Viedne do Barcelony od 128,-EUR. Lety bud&uacute; operovan&eacute; v pondelok, &scaron;tvrtok, piatok a nedeľu. Air China je č&iacute;nskym n&aacute;rodn&yacute;m dopravcom, založen&yacute;m v roku 1988, od roku 2007 je členom Star Alliance. Jej hlavn&yacute;mi z&aacute;kladňami s&uacute; letisk&aacute; Peking Capital International Airport, Chengdu Shuangliu International Airport a Shanghai Pudong International Airport.<br /><br />&nbsp; GotravelThu, 20 Feb 2014 14:06:25 +0100Nové priame letecké spojenia medzi Kanadou a Českou Republikouhttp://www.gotravel.sk/nove-priame-letecke-spojenia-medzi-kanadou-a-ceskou-republikouhttp://www.gotravel.sk/nove-priame-letecke-spojenia-medzi-kanadou-a-ceskou-republikouKanadsk&aacute; leteck&aacute; spoločnosť AIR TRANSAT dala do predaja letenky na nov&eacute; priame leteck&eacute; spojenia medzi Torontom a Prahou s medziprist&aacute;t&iacute;m v Montreale. Prv&eacute; lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; od 25. j&uacute;na 2014.<br /><br /><strong>Letov&yacute; poriadok</strong><br /><br />Utorok:&nbsp; Toronto 18:55 - Praha 11:35 +1<br />Streda:&nbsp; Praha&nbsp;&nbsp; 13:20 - Toronto 18:25 <br /><br />Utorok:&nbsp; Montreal 21:20 - Praha 11:30+1<br />Streda:&nbsp; Praha&nbsp;&nbsp; 13:20 - Montreal 16:05 GotravelWed, 19 Feb 2014 15:09:06 +0100Pribudlo nové priame spojenie do Nemecka.http://www.gotravel.sk/pribudlo-nove-priame-spojenie-do-nemeckahttp://www.gotravel.sk/pribudlo-nove-priame-spojenie-do-nemecka<p>Leteck&aacute; spoločnosť Germania od 7.11. začala prev&aacute;dzkovať priamy let Viedeň - Br&eacute;my. Lety s&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; 2 x t&yacute;ždenne vo &scaron;tvrtok a v nedeľu. Najlacnej&scaron;ie spiatočn&eacute; letenky s&uacute; od 155 &euro; vr&aacute;tane batožiny.<br />&nbsp;</p><ul><li>Spoločnosť bola založen&aacute; v roku 1979 so s&iacute;dlom v Berl&iacute;ne.&nbsp;</li><li>Hlavn&yacute;mi letiskami s&uacute; Br&eacute;my, Dusseldorf, Erfurt/Weimar a Mnichov, s ktor&yacute;ch prev&aacute;dzkuj&uacute; lety do viac ako 50 medzin&aacute;rodn&yacute;ch destin&aacute;ci&iacute; v Eur&oacute;pe, severnej Afrike a na bl&iacute;zkom v&yacute;chode.</li><li>Flotilu spoločnosti tvor&iacute; 10 lietadiel Boeing 737 a 8 lietadiel Airbus A319.</li><li>V roku 2012 prepravili vy&scaron;e mili&oacute;na cestuj&uacute;cich.</li></ul> GotravelFri, 06 Dec 2013 15:36:14 +0100Turkish Airlines získala medzinárodné ocenenie za najlepšie jedlá a nápojehttp://www.gotravel.sk/turkish-airlines-ziskala-medzinarodne-ocenenie-za-najlepsie-jedla-a-napojehttp://www.gotravel.sk/turkish-airlines-ziskala-medzinarodne-ocenenie-za-najlepsie-jedla-a-napoje<div ><b >Vynikaj&uacute;ci palubn&yacute; catering spoločnosti Turkish Airlines bol znovu zvolen&yacute; ako najlep&scaron;&iacute; na svete a dostal ďal&scaron;ie prest&iacute;žne ocenenie &quot;Passenger Choice Award&quot; za rok 2013</b><br /><br />Spoločnosť Turkish Airlines z&iacute;skala ocenenie &quot;najlep&scaron;ie jedl&aacute; a n&aacute;poje&quot; v tohtoročnom &quot;Passenger Choice Award&quot;, čo je program ocenenia so s&iacute;dlom v USA, ktor&yacute; zhromažďuje hlasy cestuj&uacute;cich v leteckej preprave.<br /><br />Spoločnosť Turkish Airlines t&yacute;m, že vyhrala cenu, op&auml;ť potvrdila svoju poz&iacute;ciu glob&aacute;lneho l&iacute;dra v palubnom cateringu. Pred niekoľk&yacute;mi mesiacmi spoločnosť Turkish Airlines tiež dostala ocenenie Skytrax ako najlep&scaron;ia leteck&aacute; spoločnosť za svoje excelentn&eacute; &quot;cateringov&eacute; služby pre Business Class&quot;, pri čom si svoje postavenie ako &quot;Najlep&scaron;ia leteck&aacute; spoločnosť v Eur&oacute;pe&quot; udržiava už tret&iacute;, po sebe id&uacute;ci rok.<br /><br />Letenky Turkish Airlines si m&ocirc;žete zak&uacute;piť do viac ako 200 destin&aacute;ci&iacute; po celom svete, medzi najobľ&uacute;benej&scaron;ie patria Antalya, Bangkok, Beijing, Bishkek, Dar Es Salaam, Delhi, Dh&aacute;ka, Entebbe, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Isfahan, Istanbul, Johannesburg, Nairobi, Mombasa, Shanghai, Tabriz, Teher&aacute;n, Tokio, Ulaanbaatar a mnoho ďal&scaron;&iacute;ch.<br /><br />Aktu&aacute;lna v&yacute;hodn&aacute; ponuka Peking za 504 &euro;.</div> GotravelThu, 05 Dec 2013 11:22:04 +0100Priamy let na Maltu aj s Fly Niki!http://www.gotravel.sk/priamy-let-na-maltu-aj-s-fly-nikihttp://www.gotravel.sk/priamy-let-na-maltu-aj-s-fly-nikiOd 30.03.2014 zač&iacute;na lietať priamu linku z Viedne na Maltu leteck&aacute; spoločnosť Fly Niki. Lety bud&uacute; prev&aacute;dzkovan&eacute; v stredu, piatok a nedeľu. Letenka vr&aacute;tane v&scaron;etk&yacute;ch poplatkov bude st&aacute;ť od 167,- EUR. Malta je &scaron;t&aacute;tom, ktor&yacute; sa&nbsp;<span >&nbsp;</span>rozklad&aacute; na niekoľk&yacute;ch ostrovoch, z nich najv&auml;č&scaron;ie s&uacute; Malta, Gozo a Comino. Letisko Luqa sa nach&aacute;dza na ostrove Malta, vzdialen&eacute; 3 km od hlav&eacute;ho mesta Valletta. GotravelMon, 02 Dec 2013 14:47:23 +0100České aerolínie spoja Bratislavu s Prahou a Košicamihttp://www.gotravel.sk/ceske-aerolinie-spoja-bratislavu-s-prahou-a-kosicamihttp://www.gotravel.sk/ceske-aerolinie-spoja-bratislavu-s-prahou-a-kosicami<p>O dve nov&eacute; pravideln&eacute; linky medzi Prahou a Bratislavou a Bratislavou a Ko&scaron;icami roz&scaron;&iacute;ria Česk&eacute; aerol&iacute;nie zimn&yacute; letov&yacute; poriadok.</p><p>Prv&yacute; let sa uskutočn&iacute; 11.12.2013 a v&yacute;hodn&eacute; letenky za akciov&eacute; ceny s&uacute; už v predaji. V zime bud&uacute; lety operovan&eacute; lietadlami typu ATR 42 resp. ATR 72 vždy<br />v pondelok, stredu a piatok, 1 let r&aacute;no a 1 let večer.</p><p>Od letn&eacute;ho letov&eacute;ho poriadku pl&aacute;nuj&uacute; ČSA pridať aj lety v utorok, &scaron;tvrtok a nedeľu. Linka medzi Bratislavou a Prahou bude nadv&auml;zovať na ďaľ&scaron;ie lety ČSA<br />z Prahy do Barcelony, Bukure&scaron;ti, Kodane, Kyjeva, Mil&aacute;na, Moskvy, Nice, Par&iacute;ža, &Scaron;tokholmu, Var&scaron;avy ale aj Soulu. Spiatočn&aacute; cena letenky z Bratislavy do Prahy zač&iacute;na od 83,-EUR, spiatočn&aacute; letenka z Bratislavy do Ko&scaron;&iacute;c od 103,-EUR.&nbsp;&nbsp;</p> GotravelFri, 29 Nov 2013 16:22:27 +0100Obnovenie leteckého spojenia Viedeň Linatehttp://www.gotravel.sk/obnovenie-leteckeho-spojenia-vieden-linatehttp://www.gotravel.sk/obnovenie-leteckeho-spojenia-vieden-linate<p>Alitalia ozn&aacute;mila zah&aacute;jenie leteck&eacute;ho spojenia od 28.10. na trase Viedeň Mil&aacute;no Linate.<br /><br />Letisko Mil&aacute;no Linate sa nach&aacute;dza 7 km od centra Mil&aacute;na, čo je neporovnateľne krat&scaron;ia vzdialenosť než z let&iacute;sk Malpensa a Bergamo. Z letiska do centra je možn&eacute; cestovať verejnou dopravou. Dĺžka cesty je cca 30 min&uacute;t.<br /><br />Lety bud&uacute; zabezpečovan&eacute; dvakr&aacute;t denne pondelok až piatok a jedenkr&aacute;t v sobotu a nedeľu.<br />&nbsp;</p><table border="0" height="149" width="377"><tbody><tr><td><strong><span >Dni v t&yacute;ždni</span></strong></td><td><span ><strong>odlet Viedeň</strong></span></td><td><span ><strong>pr&iacute;let Mil&aacute;no</strong></span></td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,6</td><td>09:20</td><td>10:45</td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,7</td><td>19:55</td><td>21:20</td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><strong><span >Dni v t&yacute;ždni</span></strong></td><td><span ><strong>odlet Mil&aacute;no</strong></span></td><td><span ><strong>pr&iacute;let Viedeň</strong></span></td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,6</td><td>07:00</td><td>08:30</td></tr><tr><td>1,2,3,4,5,7</td><td>17:20</td><td>18:50</td></tr></tbody></table><p><br />Ceny leteniek s&uacute; od 104 &euro;. Online rezerv&aacute;cia tu &gt;&gt;</p><p>&nbsp;</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:39:42 +0100Ďalšie čínske mesto sa pridalo k bezvízovému tranzituhttp://www.gotravel.sk/dalsie-cinske-mesto-sa-pridalo-k-bezvizovemu-tranzituhttp://www.gotravel.sk/dalsie-cinske-mesto-sa-pridalo-k-bezvizovemu-tranzitu<p><strong>Po mest&aacute;ch Peking a &Scaron;anghaj sa od 1.8.2013 ku bezv&iacute;zov&eacute;mu tranzitu pridal aj Kant&oacute;n . </strong></p><ul><li><p>Bezv&iacute;zov&yacute; styk je možn&yacute; len pre cestuj&uacute;cich cez medzin&aacute;rodn&eacute; letisko Baiyun Guengzhou, Capital Beijing, Pudong Shanghai alebo Hongqiao Shanghai, ktor&iacute; si chc&uacute; urobiť pauzu počas cesty do tretej krajiny.</p></li><li><p>Cestuj&uacute;ci musia vlasniť letenku do tretej krajiny pred vstupom do krajiny. Bez takejto letenky by imigračn&yacute; &uacute;radn&iacute;k pri vstupe do krajiny požadoval predložiť turistick&eacute; v&iacute;zum.</p></li><li><p>Počas pobytu nesmie cestuj&uacute;ci opustiť provinciu do ktorej prileteli a ani použiť na odlet in&eacute; letisko.</p></li><li><p>Povolenie na vstup je platn&eacute; 72 hod&iacute;n. Prekročenie limutu nie je možn&eacute;.</p></li><li><p>Vyžiadanie povolenia je potrebn&eacute; vopred cez leteck&uacute; spoločnosť, s ktorou cestuj&uacute;ci prilieta do krajiny.</p></li><li><p>72 hodinov&yacute; bezv&iacute;zov&yacute; styk je dostupn&yacute; pre občanov 45 kraj&iacute;n vr&aacute;tane Slovenskej Republiky</p></li></ul><p>&nbsp;</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:38:46 +0100Júnová akcia Lufthansa, Austrian a Swisshttp://www.gotravel.sk/junova-akcia-lufthansa-austrian-a-swisshttp://www.gotravel.sk/junova-akcia-lufthansa-austrian-a-swiss<p>Dvojdňov&aacute; akcia na letenky Lufthansa, Austrian a Swiss</p><ul><li><p>Akcia plat&iacute; na letenky zarezervovan&eacute; a zaplaten&eacute; 26-27.6.2013.</p></li><li><p>Minim&aacute;lny pobyt v destin&aacute;cii je 6 noc&iacute; a maxim&aacute;lny 3 mesiace.</p></li><li><p>Letenka je po k&uacute;pe nemeniteľn&aacute; a nestornovateľn&aacute;.</p></li></ul><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"><tbody><tr><td valign="top"><table bgcolor="#d4e838" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" ><tbody><tr><td colspan="2"><p><strong>&Aacute;zia - </strong>cesty od <strong>15.10.- 31.3.14</strong></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Baku</td><td>od 459 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Amman</td><td>od 429 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Peking</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Seoul</td><td>od 659 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Hong kong</td><td>od 639 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Delhi</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><p><strong>Afrika </strong>- cesty od <strong>15.10.- 31.3.14</strong></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Johannesburg</td><td>od 639 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Addis Ababa</td><td>od 489 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Južn&aacute; Amerika</strong> - cesty od</td></tr><tr><td>Viedeň - Buenos Aires</td><td>od 839 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Rio de Janeiro</td><td>od 779 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><p><strong>Severn&aacute; Amerika - </strong>cesty od<strong> 1.10.- 31.3.14</strong></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Atlanta</td><td>od 509 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Calgary</td><td>od 669 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Denver</td><td>od 659 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Houston</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Miami</td><td>od 589 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - New York</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Philadelphia</td><td>od 509 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Seattle</td><td>od 659 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Vancouver</td><td>od 669 &euro;</td></tr></tbody></table></td><td valign="top"><table bgcolor="#d4e838" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" height="1152" width="343"><tbody><tr><td><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Viedeň - Almaty</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Astana</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Shanghai</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Singapur</td><td>od 609 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Mumbai</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Tokyo</td><td>od 759 &euro;</td></tr><tr><td><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Viedeň - Casablana</td><td>od 259 &euro;</td></tr><tr><td><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><strong>15.10.- 31.3.14</strong></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>Viedeň - Caracas</td><td>od 684 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Sao Paulo</td><td>od 839 &euro;</td></tr><tr><td colspan="2"><p><span >okrem term&iacute;nov 19-22.12. a 2-6.1.2014</span></p></td></tr><tr><td>Viedeň - Boston</td><td>od 539 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Charlotte</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Detroit</td><td>od 509 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Las Vegas</td><td>od 589 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Montreal</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Ottawa</td><td>od 569 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - San Francisco</td><td>od 689 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Toronto</td><td>od 559 &euro;</td></tr><tr><td>Viedeň - Washington</td><td>od 539 &euro;</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:30:14 +0100Emirates budú lietať do Stockholmuhttp://www.gotravel.sk/emirates-budu-lietat-do-stockholmuhttp://www.gotravel.sk/emirates-budu-lietat-do-stockholmu<p><strong>Leteck&aacute; spoločnosť Emirates od 04.09.2013 roz&scaron;&iacute;ri ponuku destin&aacute;ci&iacute; o Stockholm. </strong><br /><br />Po Kodani to bude pre aerol&iacute;nie druh&aacute; destin&aacute;cia v &Scaron;kandin&aacute;vii. Nov&aacute; denn&aacute; linka bude operovan&aacute; 354-miestnym Boeingom 777-300ER.<br /><br />Lety s&uacute; napl&aacute;novan&eacute; nasledovne:</p><ul><li><strong>linka EK157</strong> Dubai 07:15 - Stockholm Arlanda Airport 12:00</li><li><strong>linka EK158</strong> Stockholm Arlanda Airport 13:55 - Dubai 22:25</li></ul>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:28:27 +0100Air France opäť lieta do Montevideahttp://www.gotravel.sk/air-france-opaet-lieta-do-montevideahttp://www.gotravel.sk/air-france-opaet-lieta-do-montevidea<strong>Franc&uacute;zska spoločnosť Air France od 16.04.2013 op&auml;ť pred&aacute;va letenky do Montevidea. </strong><br /><br />Po 12 rokoch je tak t&aacute;to linka znova obnoven&aacute;, vznikla predĺžen&iacute;m letov do Buenos Aires. Na tejto trase sa bude lietať 5-kr&aacute;t za t&yacute;ždeň, Boeing-om 777-200ER.<br /><br /><br /><br /><br />Z Par&iacute;ža , sa odlieta v utorok, stredu, &scaron;tvrtok, piatok a sobotu o 22:20, pričom pr&iacute;let do Montevidea je vždy nasleduj&uacute;ci deň o 10:10. Spiatočn&eacute; letenky je možn&eacute; zak&uacute;piť na stredu, &scaron;tvrtok, piatok, sobotu a nedeľu o 14:00 z Montevidea, pričom prist&aacute;tie v Par&iacute;ži je o 11:00 nasleduj&uacute;ci deň.<br /><br />T&yacute;mto sa Air France stali v s&uacute;časnosti jedinou eur&oacute;pskou aerol&iacute;nou, maj&uacute;cou pravideln&eacute; linky do metropoly Uruguaja. Od 3.6. sa v&scaron;ak prid&aacute; aj leteck&aacute; spoločnosť Air Europa.Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:27:16 +0100KLM spoplatní batožinu neskôrhttp://www.gotravel.sk/klm-spoplatni-batozinu-neskorhttp://www.gotravel.sk/klm-spoplatni-batozinu-neskor<p><strong>Za batožinu si cestuj&uacute;ci KLM priplatia až v m&aacute;ji. </strong><br /><br />Leteck&aacute; spoločnosť KLM z technick&yacute;ch pr&iacute;čin preložila zavedenie poplatku za prv&uacute; odbaven&uacute; batožinu z pl&aacute;novan&eacute;ho term&iacute;nu 22.04.2013 na 14.05.2013. Tieto poplatky sa vzťahuj&uacute; len na eur&oacute;pske lety, pravidl&aacute; pre diaľkov&eacute; lety sa nemenia.<br /><br /><strong>Poplatok za prv&uacute; odbaven&uacute; batožinu: </strong></p><ul><li>15,- eur / jednosmerne pri zak&uacute;pen&iacute; vopred / online</li><li>30,- eur / jednosmerne pri zak&uacute;pen&iacute; na letisku</li></ul><p><br /><strong>Poplatok sa nevzťahuje na: </strong></p><ul><li>členov vernostn&eacute;ho programu Flying Blue </li><li>členov SME programu BlueBiz a korpor&aacute;tnych klientov</li><li>cestuj&uacute;cich SkyTeam Elite</li><li>letenky v triede Y / B</li></ul><p><br /><strong>Ako sa vyhn&uacute;ť poplatku?</strong> Registrujte sa za člena vernostn&eacute;ho programu tu &gt;&gt;. Po obdržan&iacute; č&iacute;sla vernostnej karty doporučujeme vloženie č&iacute;sla do rezerv&aacute;cie.</p>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:23:56 +0100Letné novinky Austrian Airlineshttp://www.gotravel.sk/letne-novinky-austrian-airlineshttp://www.gotravel.sk/letne-novinky-austrian-airlines<p><strong>Leteck&aacute; spoločnoť Austrian Airlines roz&scaron;iruje v letnom letovom pl&aacute;ne ponuku odletov z Viedne. Cestuj&uacute;ci si teda bud&uacute; m&ocirc;cť od m&aacute;ja zak&uacute;piť letenky, okrem in&eacute;ho, aj do Palerma, na Mallorcu a i. </strong><br /><br /><strong>CHICAGO </strong></p><ul><li>od 17.05.2013 denne , nov&eacute; sedadl&aacute; full flat v obchodnej triede</li><li>linka OS66, odlet 16:00 - pr&iacute;let 08:40 + 1</li></ul><p><br /><strong>PALMA DE MALLORCA</strong></p><ul><li>od začiatku m&aacute;ja trikr&aacute;t t&yacute;ždenne</li><li>linka OS9273</li><li>v soboty odlet 14:55 - pr&iacute;let 17:15</li><li>v nedele odlet 17:35 - pr&iacute;let 19:55</li></ul><p><br /><strong>gr&eacute;sky ostrov CHIOS</strong></p><ul><li>obdobie 29.05. - 25.09.2013</li><li>linka OS9025, každ&uacute; stredu, odlet 05:45 - pr&iacute;let 09:00</li></ul><p><br /><strong>PALERMO</strong></p><ul><li>obdobie 26.04. - 25.10.2013</li><li>linka OS9803, vždy v piatok, odlet 11:40 - pr&iacute;let 13:50</li></ul>Admin AdbeeTue, 12 Nov 2013 09:21:56 +0100